SFS 2011:159 Förordning om ändring i vägkungörelsen (1971:954)

110159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägkungörelsen (1971:954);

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 27, 30 a och 37 §§ vägkungörelsen (1971:954)

1

ska ha följande lydelse.

27 §

2

Samråd enligt 16 § första stycket väglagen (1971:948) ska ske med

länsstyrelsen, med myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av väg-
byggnadsprojektet samt med lokala organ och sammanslutningar som kan ha
ett väsentligt intresse i saken. Berörda kommuner och kända ägare till alla
fastigheter som berörs av företaget ska ges tillfälle att framföra sina syn-
punkter vid ett sammanträde på platsen.

Underrättelse om sammanträdet ska skickas minst fjorton dagar före sam-

manträdet. I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt får, om fastigheterna har skilda ägare, 14 § eller 47 § och 49 §
första stycket 3 delgivningslagen (2010:1932) tillämpas vid underrättelse till
de särskilda delägarna i samfälligheten, trots att delgivningslagen inte är till-
lämplig i övrigt.

30 a §

3

Kommuner där vägen ska byggas och myndigheter vilkas verksam-

hetsområde berörs av projektet samt lokala organ, sammanslutningar och an-
dra som har deltagit i samråd enligt 6 kap. 4�6 §§ miljöbalken ska underrät-
tas av väghållningsmyndigheten om den upprättade arbetsplanen, om den tid
inom vilken anmärkningar kan framställas samt om var planen med miljö-
konsekvensbeskrivning och framställda anmärkningar hålls tillgängliga. Om
projektet kan inverka på kommunikationsförhållandena inom närliggande
kommuner, ska även de kommunerna underrättas.

Kända ägare till fastigheter där mark eller annat utrymme ska tas i anspråk

ska underrättas enligt första stycket. Detsamma gäller kända innehavare av
nyttjanderätt eller annan rätt till sådan mark eller sådant utrymme. Utöver
vad som framgår av första stycket ska i underrättelsen anges

1. den mark eller det utrymme som ska tas i anspråk med vägrätt eller med

sådan nyttjanderätt som avses i 35 § väglagen (1971:948), och

2. att ägaren eller innehavaren är skyldig att upplåta marken eller utrym-

met till väghållaren mot ersättning om ett beslut om fastställelse av planen
vinner laga kraft.

1 Kungörelsen omtryckt 1987:461.

2 Senaste lydelse 2005:945.

3 Senaste lydelse 2005:945.

SFS 2011:159

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:159

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Underrättelsen ska skickas i rekommenderad postförsändelse. I fråga om

mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt får, om
fastigheterna har skilda ägare, 14 § eller 47 § och 49 § första stycket 3 del-
givningslagen (2010:1932) tillämpas vid underrättelse till de särskilda delä-
garna i samfälligheten, trots att delgivningslagen inte är tillämplig i övrigt.

37 §

4

Tillägg till arbetsplaner enligt 20 § väglagen (1971:948) görs av väg-

hållningsmyndigheten.

Väghållningsmyndigheten ska underrätta länsstyrelsen om tillägg till en

arbetsplan. Om väghållningsmyndigheten är kommunal, ska också Trafik-
verket underrättas. Underrättelse ska lämnas även till kända ägare av mark
eller annat utrymme som berörs av tillägget till arbetsplanen och kända inne-
havare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till sådan mark eller sådant
utrymme. I fråga om mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter
gemensamt får, om fastigheterna har skilda ägare, 14 § eller 47 § och 49 §
första stycket 3 delgivningslagen (2010:1932) tillämpas vid underrättelse till
de särskilda delägarna i samfälligheten, trots att delgivningslagen inte är till-
lämplig i övrigt.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:119.