SFS 2011:157 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

110157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 12 a § förundersökningskungörelsen

(1947:948)

1 ska ha följande lydelse.

12 a §

2

Har en underrättelse till den misstänkte och hans eller hennes för-

svarare enligt 23 kap. 18 § första stycket fjärde meningen rättegångsbalken
lämnats muntligen, ska det genom tjänsteanteckning av den som lämnat
underrättelsen eller på annat sätt framgå att mottagaren fått del av underrät-
telsen.

En underrättelse som lämnas skriftligen får sändas med posten, om det

inte av särskilda skäl kan antas att adressaten inte skulle få underrättelsen
därigenom. Underrättelse till den misstänkte ska dock delges denne, om det
för brottet är föreskrivet svårare straff än fängelse sex månader. Sådan del-
givning får inte ske enligt 38 och 47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

2 Senaste lydelse 1992:1066.

SFS 2011:157

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011