SFS 2011:160 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

110160.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1339) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1991:1339) om betalnings-

föreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

12 §

1

Ett föreläggande enligt 25 § lagen (1990:746) om betalnings-

föreläggande och handräckning ska innehålla, förutom vad som anges i 25�
27 §§ samma lag, upplysning om svarandens skyldighet enligt 32 § samma
lag och information om förenklad delgivning enligt 60 a § samma lag.

Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilka

upplysningar ett sådant föreläggande ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1170.

SFS 2011:160

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011