SFS 2011:161 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

110161.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 § förordningen (1995:238) om total-

försvarsplikt ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Kallelse till mönstring och annan utredning och inkallelse till värnplikt

eller civilplikt ska delges den som ska inställa sig, om inte annat följer av
5 kap. 2 § denna förordning. Bestämmelserna i 3, 34�38 och 47�51 §§
delgivningslagen (2010:1932) ska dock inte tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:161

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011