SFS 2011:164 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

110164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

6 §

1

Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har

uppgifter i fråga om rennäring m.m.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är för-

valtande och attesterande myndighet för vissa program inom målet europe-
iskt territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt rådets förordning
(EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Samman-
hållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

2 och

enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är an-

svariga för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

3 och

enligt förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i frå-

ga om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till

Sametinget enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna

kampsportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher.

8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är an-

svariga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2010:496.

2 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

3 EUT L 210, 31.7.2006, s. 1 (Celex 32006R1080).

SFS 2011:164

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:164

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

9. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Norrbot-

tens län prövar frågor om auktorisation och godkännande samt utövar tillsyn
enligt lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)