SFS 2011:166 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-

förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:166

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:166

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bilaga

1

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

1 Senaste lydelse 2011:96.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

131. tillsyn enligt lagen (2010:1933)
om auktorisation av delgivnings-
företag

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

Datakommunikation

47

Delgivningsföretag

131

Djur

30, 97