SFS 2011:167 Förordning om ändring i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

110167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1215) om
förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1988:1215) om förfarandet

hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig
eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

13 §

1

I de fall en domstols dom avser den som är krigsman eller som full-

gör civilplikt gäller följande. En dom som har beslutats utan att huvudför-
handling har hållits ska delges krigsmannen eller den som fullgör civilplikt.
Om huvudförhandling har hållits i utevaro av krigsmannen eller den som
fullgör civilplikt, ska domen även i det fallet delges honom eller henne. Del-
givning sker genom rättens försorg. Delgivning får inte ske enligt 34�38 och
47�51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Om domen ska delges krigsman-
nen eller den som fullgör civilplikt, räknas tiden för överklagande såvitt gäl-
ler honom eller henne från dagen för delgivning av domen.

Första stycket gäller även i fråga om slutliga beslut som inte endast inne-

bär att ett mål eller ett ärende avskrivs.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartemenetet)

1 Senaste lydelse 1995:424.

SFS 2011:167

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011