SFS 2011:169 Förordning om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

110169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1401) med
instruktion för Diskrimineringsombudsmannen;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:1401) med instruktion

för Diskrimineringsombudsmannen ska upphöra att gälla vid utgången av
mars 2011.

�ldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15�17 §§

delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en
handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2011:169

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011