SFS 2011:170 Förordning om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

110170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1148) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 14 och 15 §§ förordningen (1999:1148) om

EG:s förordningar om jordbruksprodukter ska upphöra att gälla vid utgången
av mars 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:170

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011