SFS 2011:171 Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m.

110171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:760) om EU:s
direktstöd för jordbrukare m.m.;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EU:s di-

rektstöd för jordbrukare m.m.

dels att 1 kap. 18 § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1, 4 a, 5, 16, 17 och 22 §§, 3 kap. 15 § och 4 kap. 2 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 1 och

1 a §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprät-

tande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbru-
kare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/
2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1782/2003

2.

2. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december

2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG)
nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse

3,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1120/2009 av den 29 oktober 2009

om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som före-
skrivs i avdelning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsys-
tem för jordbrukare

4,

4. kommissionens förordning (EG) nr 1121/2009 av den 29 oktober 2009

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad gäller
de stödordningar för jordbrukare som föreskrivs i avdelningarna IV och V i
den förordningen

5,

1 Senaste lydelse 2009:1520.

2 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

3 EUT L 339, 24.12.2003, s. 36 (Celex 32003R2235).

4 EUT L 316, 2.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1120).

5 EUT L 316, 2.12.2009, s. 27 (Celex 32009R1121).

SFS 2011:171

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:171

5. kommissionens förordning (EG) nr 1122/2009 av den 30 november

2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 73/2009 vad
gäller tvärvillkor, modulering och det integrerade administrations- och kon-
trollsystem inom de system för direktstöd till jordbrukare som införs genom
den förordningen och om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1234/2007 när det gäller tvärvillkoren för stöd inom vinsektorn

6,

6. rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansie-

ringen av den gemensamma jordbrukspolitiken

7,

7. kommissionens förordning (EG) nr 885/2006 av den 21 juni 2006 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 när det gäl-
ler godkännande av utbetalningsställen och andra organ och avslutande av
räkenskaperna för EGFJ och EJFLU

8, och

8. rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995

om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9.

4 a §

10

Länsstyrelserna fullgör de uppgifter som framgår av 5, 6, 11, 16

och 21 §§. Uppgifter som rör företag med verksamhet i Blekinge län fullgörs
av Länsstyrelsen i Skåne län.

5 §

11

Länsstyrelsen prövar frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav,

god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt denna förordning, om
inte något annat följer av andra stycket.

Jordbruksverket prövar frågor om stödrättigheter, fastställande av refe-

rensbelopp, tilldelning ur den nationella reserven enligt 3 kap. 14 §, ytterli-
gare betalning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och 3 samt handjursbidrag
och fördelning av tilläggsbelopp enligt 3 kap. 15 §, 4 kap. 1 och 1 a §§.

16 §

Den myndighet som fattar beslut om stöd ska besluta att kräva till-

baka belopp som stödmottagaren inte är berättigad till.

17 §

Bestämmelser om preskription för att vidta åtgärder på grund av såda-

na oegentligheter som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG, Euratom)
nr 2988/1995 finns i artikel 3 i den förordningen. I stället för de frister som
anges i artikel 3.1 första och fjärde styckena gäller att ett beslut om återkrav
på grund av oegentligheter ska fattas inom tio år från det att beloppet betala-
des ut.

I fråga om preskription av andra fordringar på återbetalning än sådana

som avses i första stycket gäller preskriptionslagen (1981:130).

22 §

12

Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

Beslut som gäller stöd enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och 3 får inte

överklagas i andra fall än när det är fråga om beslut enligt 1 kap. 16 och
19 §§.

6 EUT L 316, 2.12.2009, s. 65 (Celex 32009R1122).

7 EUT L 209, 11.8.2005, s. 1 (Celex 32005R1290).

8 EUT L 171, 23.6.2006, s. 90 (Celex 32006R0885).

9 EGT L 312, 23.12.1995, s. 1 (Celex31995R2988).

10 Senaste lydelse 2009:1578.

11 Senaste lydelse 2009:1578.

12 Senaste lydelse 2005:1227.

background image

3

SFS 2011:171

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol.

3 kap.

15 §

13

Särskilt bidrag för handjur av nötkreatur enligt artikel 110 i rådets

förordning (EG) nr 73/2009 ska till en fjärdedel ingå i det samlade gårdsstö-
det. För resterande delar av det särskilda bidraget tillämpas 4 kap. 1 §.

4 kap.

1 §

14

Särskilt bidrag för handjur av nötkreatur enligt artikel 110 i rådets

förordning (EG) nr 73/2009 lämnas, efter kvarhållande enligt artiklarna 69.6
och 72.2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, vid slakt och när handjur
skickas till en annan medlemsstat eller exporteras till tredje land.

För den begränsning som gäller för bidragsgivningen, 250 000 djur, utgör

Sverige en enda region.

Den gräns om 90 handjur per företag och åldersgrupp som avses i artikel

110 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inte tillämpas.

1 a §

Fördelningen av det tilläggsbelopp som avses i artikel 65 i rådets för-

ordning (EG) nr 73/2009 ska baseras på en referensperiod som löper från
och med den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011.

Fördelningen enligt första stycket ska grundas på
1. det stöd som jordbrukaren har beviljats under referensperioden, eller
2. om en händelse som utgör force majeure eller andra exceptionella om-

ständigheter inträffat, på det stödbelopp jordbrukaren skulle ha fått under re-
ferensperioden om händelsen inte hade inträffat.

2 §

15

Jordbruksverket får meddela föreskrifter

1. till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för odling av

potatis för stärkelseproduktion enligt artiklarna 77 och 78 i rådets förordning
(EG) nr 73/2009,

2. till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för handjursbi-

drag enligt artikel 110 i rådets förordning (EG) nr 73/2009, och

3. om sådana övergångsbestämmelser om stödsystemet för produktion av

energigrödor som avses i artikel 97 i kommissionens förordning (EG) nr
1121/2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

13 Senaste lydelse 2009:1520.

14 Tidigare 4 kap. 1 § upphävd genom 2008:28.

15 Senaste lydelse 2009:1520.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011