SFS 2011:172 Förordning om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

110172.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till
vissa åtgärder inom skogsbruket;

utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1879) om stöd till

vissa åtgärder inom skogsbruket

dels att 3, 8 och 16 §§ ska följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande ly-

delse.

3 §

En mottagare av stöd enligt 2 eller 5 kap. förordningen (2007:481) om

stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder får inte beviljas stöd för samma
kostnader enligt denna förordning.

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av statligt

stöd eller annat unionsstöd än det som avses i första stycket om de samman-
lagda stöden inte överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna förord-
ning. Om stödet lämnas enligt 5 § andra stycket, får de sammanlagda stöden
dock inte medföra att det stödtak som anges i kommissionens förordning
(EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna
87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

1 överskrids.

8 §

Skogsstyrelsen ska föra ett detaljerat register över stöd som lämnats

enligt 5 § andra stycket. Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den
dag då stödet betalades ut.

9 a §

Skogsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska

betalas ut om någon av de grunder som anges i 13 § 1�3 föreligger.

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns det bestämmelser om

överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrel-
sens beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011. Bestämmelserna i 3 och

8 §§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 15 januari
2011.

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2011:172

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:172

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)