SFS 2011:174 Förordning om ändring i förordningen (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran

110174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:704) om vissa
sanktioner mot Iran;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:704) om vissa

sanktioner mot Iran

dels att 1, 2, 4, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 6 a�d §§, samt

närmast före 6 b, 6 c och 6 d §§ tre nya rubriker av följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder

för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av Eu-
ropeiska unionens råd genom rådets beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli
2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam
ståndpunkt 2007/140/GUSP

1. Förordningen innehåller även föreskrifter som

kompletterar bestämmelserna i rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den
25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 423/2007

2.

2 §

För tillämpningen av denna förordning gäller samma definitioner som

har beslutats genom artikel 1 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om res-
triktiva åtgärder mot Iran.

Med krigsmateriel avses i denna förordning sådan materiel som är uppta-

gen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses sådan utrustning som är upptagen i bila-

gan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel
och paramilitär utrustning

4 §

Det är inte tillåtet att från Iran köpa, importera eller transportera krigs-

materiel och paramilitär utrustning samt reservdelar till sådan materiel och
utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt
ursprung inom Irans territorium eller inte.

1 EUT L 195, 27.7.2010, s. 39 (Celex 32010D0413).

2 EUT L 281, 27.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0961).

SFS 2011:174

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

2

SFS 2011:174

Undantagna från förbudet är fordon, ej avsedda för strid, som har tillver-

kats eller utrustats med skottsäkert material och som är avsedda som skydd
för Europeiska unionens och dess medlemsstaters personal i Iran.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss materiel och
teknik samt vissa tjänster

6 §

3

Det är inte tillåtet att utan tillstånd till iranska personer, enheter eller

organ eller för användning i Iran

1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådana varor

eller sådan teknik som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EU) nr 961/
2010 om restriktiva åtgärder mot Iran, eller

2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt bistånd, sådana för-

medlingstjänster, sådan finansiering eller sådant ekonomiskt stöd som avses
i artikel 5.2 i rådets förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot
Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska

produkter eller, beträffande kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga
IV till rådets förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran
och som tillhör kategori A0, av Strålsäkerhetsmyndigheten.

6 a §

Det är inte tillåtet att utan tillstånd göra sådana investeringar i iranska

personer, enheter eller organ som avses i artikel 12 i rådets förordning (EU)
nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska

produkter.

Förbud mot vissa överföringar

6 b §

Det är inte tillåtet att utan tillstånd enligt artikel 21 i rådets förord-

ning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran göra, ta emot, utföra
eller förmedla sådana överföringar av tillgångar till eller från iranska perso-
ner, enheter eller organ som överstiger 40 000 euro eller motsvarande värde
och som kräver förhandstillstånd enligt artikel 21.1.c i rådsförordningen.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Inspektionen för strategiska

produkter.

Förbud mot handelsstöd

6 c §

Det är inte tillåtet att ingå nya medelfristiga eller långfristiga åtagan-

den om ekonomiskt stöd till handel med Iran, inklusive beviljande av export-
krediter, garantier eller försäkringar.

Förbudet gäller inte ekonomiskt stöd till handel som gäller livsmedels- el-

ler jordbruksändamål eller medicinskt eller annat humanitärt ändamål.

Förbudet gäller inte kreditinstituts och finansiella instituts eller försäk-

ringsbolags verksamhet som rör handelsfinansiering genom exportkrediter,
remburser, försäkringar eller andra garantiliknande förbindelser som inte åt-
njuter offentligt stöd.

3 Senaste lydelse 2008:470.

background image

3

SFS 2011:174

Förbud mot tillträde till svenska flygplatser

6 d §

Tillträde till svenska flygplatser får inte medges för godstransporter

som utförs av iranska lufttrafikföretag eller godstransporter som har sitt ur-
sprung i Iran.

Förbudet gäller inte kombinationer av passagerarflyg och godstransport.
Luftfartyg som avses i 7 kap. 7 § luftfartsförordningen (2010:770) berörs

inte av förbudet.

8 §

4

Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och

en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 4 och 5 §§. In-
spektionen för strategiska produkter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Finans-
inspektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över
förbudet enligt 6 §. Inspektionen för strategiska produkter och Finansinspek-
tionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden
enligt 6 a och 6 b §§. Transportstyrelsen ansvarar inom sitt ansvarsområde
för tillsyn över förbudet enligt 6 d §. Tullverket ansvarar inom sitt ansvars-
område, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn över förbudet enligt
7 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra

de uppgifter som behövs för tillsynen.

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:470.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011