SFS 2011:173 Förordning om ändring i förordningen (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

110173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:703) om
tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om
vissa internationella sanktioner;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:703) om tillämpning i

fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska ha
följande lydelse.

1 §

Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i

fråga om Iran i enlighet med rådets beslut 2010/413/GUSP av den 26 juli
2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam
ståndpunkt 2007/140/GUSP

1.

Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2011.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 EUT L 195, 27.7.2010, s. 39 (Celex 32010D0413).

SFS 2011:173

Utkom från trycket
den 8 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011