SFS 2011:175 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

110175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

Bilaga

1

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

Justitiekanslern,
Konkurrensverket,
Kriminalvården,

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket,
Patent- och registreringsverket,

1 Senaste lydelse 2010:1479.

SFS 2011:175

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011