SFS 2011:176 Förordning om ändring i förordningen (1998:978) om trafikskolor

110176.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:978) om
trafikskolor;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 5 och 11 §§ förordningen (1998:978) om tra-

fikskolor ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:176

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011