SFS 2011:177 Förordning om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

110177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt
stöd till åtgärder för främjande av distribution av
förnybara drivmedel;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2006:1591) om statligt stöd

till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel ska ha
följande lydelse.

11 §

Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

1. förutsättningarna för stöd,
2. förfarandet i ärenden om stöd, och
3. rapportering enligt 9 §.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och för

prövning av ansökan om dispens enligt lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:177

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011