SFS 2011:179 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:623) om behand-

ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att 20 och 21 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 20 a�20 f §§,

samt närmast före 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

20 §

Den information som ska lämnas enligt 25 § första stycket c person-

uppgiftslagen (1998:204) ska innehålla upplysningar om

1. de personuppgifter som får behandlas,
2. innebörden av att samtycke till viss behandling av personuppgifter läm-

nas,

3. vad som gäller i fråga om utlämnande på medium för automatiserad be-

handling, direktåtkomst, sökbegrepp och gallring, och

4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen.

Rutiner för säker behandling av personuppgifter

20 a §

Innan beslut fattas om nya system för automatiserad behandling el-

ler om sådana större förändringar i befintliga system som bedöms innebära
risker för intrång i den personliga integriteten, ska Arbetsförmedlingen in-
hämta synpunkter från Datainspektionen. Vid bedömningen av riskerna för
intrång i den personliga integriteten ska särskild vikt läggas vid om känsliga
eller ömtåliga personuppgifter kommer att behandlas i systemet.

20 b §

Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för tilldelning av behö-

righet för åtkomst till personuppgifter. Sådan behörighet ska begränsas till
vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid tilldelning av behörighet i system där behörigheten kan begränsas tek-

niskt till de personer som behöver ta del av uppgifterna ska det ställas krav
på utbildning i behandling av personuppgifter eller på erfarenhet som har
gett motsvarande kunskaper.

1 Senaste lydelse av 17 § 2010:2034.

SFS 2011:179

Utkom från trycket
den 15 mars 2010

background image

2

SFS 2011:179

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet

för åtkomst till personuppgifter.

20 c §

Arbetsförmedlingen ska se till att åtkomst till personuppgifter doku-

menteras. Arbetsförmedlingen ska också göra systematiska och återkom-
mande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om dokumentation och kon-

troll enligt första stycket.

20 d §

Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11 § lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, ska åtkomsten till personuppgifter i system där det är tekniskt
möjligt begränsas till de personer som behöver få tillgång till uppgifterna för
att fullgöra sina arbetsuppgifter, i den utsträckning det bedöms nödvändigt
med hänsyn till känsligheten hos de uppgifter som ska behandlas.

20 e §

Sådana personuppgifter som betecknas som känsliga i 13 § person-

uppgiftslagen (1998:204) och sådana ömtåliga personuppgifter som avses i
9 § andra stycket eller 10 § lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, får endast behandlas i så-
dana system för automatiserad behandling där behörigheten kan begränsas
tekniskt till de personer som behöver ta del av uppgifterna. I övriga system
får känsliga och ömtåliga personuppgifter behandlas endast om den enskilde
uttryckligen har samtyckt till behandlingen. För återkallelse av ett sådant
samtycke gäller 12 § första stycket personuppgiftslagen.

20 f §

Arbetsförmedlingen ansvarar för att myndighetens personal får ut-

bildning i behandling av personuppgifter.

21 §

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser-

na om gallring i 16 § lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten för att uppgifter ska kunna beva-
ras för forskningens behov.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)