SFS 2011:180 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 20 b § förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

20 b §

1

Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för tilldelning av behö-

righet för åtkomst till personuppgifter. Sådan behörighet ska begränsas till
vad var och en behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid tilldelning av behörighet ska det ställas krav på utbildning i behand-

ling av personuppgifter eller på erfarenhet som har gett motsvarande kunska-
per.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet

för åtkomst till personuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:179.

SFS 2011:180

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011