SFS 2011:181 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

110181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 20 d § förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska ha föl-
jande lydelse.

20 d §

1

Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11 § lagen

(2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, ska åtkomsten till personuppgifter begränsas till de personer
som behöver få tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter, i
den utsträckning det bedöms nödvändigt med hänsyn till känsligheten hos de
uppgifter som ska behandlas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:179.

SFS 2011:181

Utkom från trycket

den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011