SFS 2011:182 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

110182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1091) om assi-

stansersättning

dels att rubriken närmast efter 1 § ska utgå,
dels att 5 a § ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Med kostnader för personliga assistenter avses

1. löne- och lönebikostnader,
2. assistans- och utbildningsomkostnader,
3. kostnader för arbetsmiljöinsatser,
4. personalomkostnader, och
5. administrationskostnader.
Arbetsmiljöinsatser i första stycket 3 omfattar inte hjälpmedel som den

försäkrade behöver för att själv eller med hjälp av någon annan kunna tillgo-
dose sina behov.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:203.

SFS 2011:182

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011