SFS 2011:183 Förordning om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

110183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om befattningsutbildning för rektorer och annan
personal med motsvarande ledningsfunktion i
skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för
rektorer;

utfärdad den 24 februari 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 §

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol-
verk anordna uppdragsutbildning i form av

1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande

ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och

2. fortbildning för rektorer.
Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

2 §

I denna förordning regleras även sådan särskild befattningsutbildning

som avses i 2 kap. 12 § skollagen (2010:800).

3 §

Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget.

4 §

För befattningsutbildningen och fortbildningen tillämpas avgifts-

förordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens
storlek. Avgiften ska beräknas så att den ger full kostnadstäckning.

5 §

Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga

skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800).

2 kap. Befattningsutbildning

Utbildningen

1 §

En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 §

första stycket 1 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som
högskolan har examenstillstånd för.

SFS 2011:183

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

2

SFS 2011:183

Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om

utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret
för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

2 §

Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan perso-

nal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i
föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att
utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan
1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbild-

ning,

2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verk-

samhetsnivå, och

3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.
Statens skolverk ska i samband med beställning av befattningsutbild-

ningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

3 §

Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av

kurserna

1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och
3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Anmälan och urval

4 §

En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer eller annan

personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattnings-
utbildningen.

5 §

Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på

utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att nyan-
ställda rektorer erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

6 §

Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på

högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt

bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskole-
utbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

7 § Den som har gått igenom en kurs inom befattningsutbildningen med
godkänt resultat eller har motsvarande utbildning från ett annat land har rätt

background image

3

SFS 2011:183

att tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller hon deltar i
befattningsutbildningen.

8 §

En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna sig en eller två

av de kurser som anges i 3 §, om han eller hon har förvärvat motsvarande
kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

Annan utbildning eller yrkeserfarenhet

9 §

Om en rektor eller annan person med motsvarande ledningsfunktion

genom tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som
kan jämställas med befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt
att få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga redovisningen
får inte användas för sådant tillgodoräknande som avses i 7, 8 eller 11 §.

Beslut om tillgodoräknande och skriftliga redovisningar

10 §

Högskolan ska, på begäran av den som deltar i befattningsutbild-

ningen och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne,
pröva tillgodoräknanden enligt 7 och 8 §§. En högskola som anordnar befatt-
ningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga redovisningar som
avses i 9 § ska lämnas. Skriftliga redovisningar får bara lämnas om både rek-
torn eller annan person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhu-
vudman som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

11 §

Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att tillgodo-

räkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i hög-
skoleförordningen (1993:100).

3 kap. Fortbildning

Utbildningen

1 §

Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbild-

ningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för ut-
bildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

2 §

Syftet med fortbildningen är att rektorer ska utveckla sitt pedagogiska

ledarskap.

Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de

mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

3 §

Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.

background image

4

SFS 2011:183

4 § Utbildningen ska

1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna får inom be-

fattningsutbildningen, och

2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.

Anmälan och urval

5 §

För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn har

1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning

eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och

2. därefter arbetat som rektor minst ett år på heltid eller motsvarande.

6 §

En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer som ska

genomgå fortbildningen.

7 §

Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbild-

ningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer som
har fullgjort en utbildning som är äldre än en befattningsutbildning enligt
2 kap. erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

8 §

Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på högskoleut-

bildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestäm-

melserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta
gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbild-
ning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

9 §

Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig ut-

bildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförord-
ningen (1993:100).

4 kap. Uppföljning och överklagande

Uppföljning

1 §

Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan

personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
genomgått befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning
rektorer genomgått fortbildningen.

En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller fortbildningen är

skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen.

�verklagande

2 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

5

SFS 2011:183

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då förordningen

(2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ska upphöra
att gälla.

2. Vid tillämpningen av 1 kap. 2 § ska med hänvisningen till 2 kap. 12 §

skollagen (2010:800) även förstås 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100).

3. Vid tillämpningen av 1 kap. 5 § ska med huvudmän för samtliga skol-

former och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800) även förstås
huvudmän för samtliga skolformer, förskola och fritidshem som regleras i
skollagen (1985:1100) och motsvarande verksamheter som anordnas av
enskilda fysiska eller juridiska personer.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011