SFS 2011:187 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

110187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (1994:1716) om fis-

ket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före den 1 janu-

ari 2011. När det gäller punkten 4 d) ska dock äldre föreskrifter gälla för
överträdelser som inträffat före den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:187

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

2

SFS 2011:187

Bilaga 1

1

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska
� 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande 12 me-
ter,
� 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men
understigande 24 meter och
� 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 1, 1a, 2 och 3 i, samt bilaga 4 till, kommissionens förordning

(EEG) nr 2807/83 av den 22 september 1983 om närmare bestämmelser för
registrering av uppgifter om medlemsstaternas fångster av fisk

2,

b) artiklarna 6 och 8 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 okto-

ber 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripo-
litiken

3,

c) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december

2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske ef-
ter djuphavsbestånd

4,

d) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18

september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i
�stersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förord-
ning (EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97

5,

e) artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1542/2007 av den 20 de-

cember 2007 om landning och vägning av sill och strömming, makrill och
taggmakrill

6,

f) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september

2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka
och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004
samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/
1999

7,

g) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till
gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94

8,

h) artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1077/2008 av den 3 no-

vember 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1966/2006 om elektronisk registrering och rapportering av fiskeverksamhe-
ter och om metoder för fjärranalys samt om upphävande av förordning (EG)
nr 1566/2007

9,

1 Bilagan fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1114.

2 EGT L 276, 10.10.1983, s. 1 (Celex 31983R2807).

3 EGT L 261, 20.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2847).

4 EGT L 351, 28.12.2002, s. 6 (Celex 32002R2347).

5 EUT L 248, 22.9.2007, s. 1 (Celex 32007R1098).

6 EUT L 337, 21.12.2007, s. 56 (Celex 32007R1542).

7 EUT L 286, 29.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1005).

8 EUT L 286, 29.10.2008, s. 33 (Celex 32008R1006).

9 EUT L 295, 4.11.2008, s. 3 (Celex 32008R1077).

background image

3

SFS 2011:187

i) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars

2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008
om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utan-
för gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till ge-
menskapens vatten

10,

j) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan
för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt
samarbete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förord-
ning (EG) nr 2791/1999

11, eller

k) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�k ska bestå i att

� inte föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller fångst-

rapport för inlandsfiske,

� inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
� inte i rätt tid föra in uppgifter i sådana dokument,
� inte i rätt tid sända eller lämna in sådana dokument, eller
� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådana dokument.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 1292/97 av den 3 juli

1997 om fastställande av anmälningsfrister för fiskefartyg som för vissa
tredje länders flagg eller som är registrerade i dessa länder, i enlighet med
artikel 10.2 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 om införande av ett kon-
trollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

12,

b) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i �stersjön, Skagerrak och Kattegatt

13,

c) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
d) artikel 3 i förordning (EG) nr 1542/2007,
e) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
f) artiklarna 17, 18, 20 och 27.1 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av

den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen
för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken ef-
terlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002,
(EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/
2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av för-
ordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006

14,

eller

10 EUT L 61, 11.3.2010, s. 10 (Celex 32010R0201).

11 EUT L 348, 31.12.2010, s. 17 (Celex 32010R1236).

12 EGT L 176, 4.7.1997, s. 21 (Celex 31997R1292).

13 EGT L 93, 8.4.1999, s. 10 (Celex 31999R0728).

14 EUT L 343, 22.12.2009, s. 1 (Celex 32009R1224).

background image

4

SFS 2011:187

g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�g ska bestå i att

� inte göra förhandsanmälan,
� inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
� utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmä-

lan,

� utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som an-

getts i förhandsanmälan,

� inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan

anmäld tidpunkt, eller

� inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artiklarna 3 och 5.2 i förordning (EG) nr 1542/2007,
b) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
c) artiklarna 17 och 18 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller
d) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�d ska bestå i att lämna fel-
aktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) punkt 4.2 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 57/2011 av den 18

januari 2011 om fastställande för år 2011 av fiskemöjligheterna för vissa
fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i
vissa andra vatten än EU-vatten

15, eller

e) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�e ska bestå i att

� inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

� lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, un-

derrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

15 EUT L 24, 27.1.2011, s. 1 (Celex 32011R0057).

background image

5

SFS 2011:187

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
d) artikel 2 i förordning (EG) nr 1542/2007,
e) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
f) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008, eller
g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�g ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga
exemplar av marina organismer

16, eller

b) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�b ska bestå i att inte med-
föra fisketillstånd, fiskelicens, certifikat eller fiskeloggbok ombord.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artiklarna 11 och 23 i kommissionens förordning (EG) nr 2244/2003 av

den 18 december 2003 om närmare föreskrifter för det satellitbaserade över-
vakningssystemet för fartyg

17, eller

c) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

�verträdelsen av de bestämmelser som anges i a�c ska bestå i att inte rap-
portera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är
ur funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.

16 EGT L 125, 27.4.1998, s. 1 (Celex 31998R0850).

17 EUT L 333, 20.12.2003, s. 17 (Celex 32003R2244).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011