SFS 2011:188 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

110188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 3 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)

1

dels att 9, 9 b, 16�19 och 41 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 31 a och 32 a §§,

av följande lydelse.

9 §

2

För jakt med skjutvapen efter älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur

och mufflonfår gäller följande begränsningar.

1. �lg får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång till

solens nedgång.

2. Björn får jagas bara under tiden fr.o.m. en timme före solens uppgång

till två timmar före solens nedgång.

3. Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflonfår får jagas bara fr.o.m. en

timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Under tim-
men efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smyg-
jakt.

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet medge undantag från första stycket.

Om flera län är berörda, prövas frågan av länsstyrelsen i det län där huvud-
delen av marken är belägen.

Om tillstånd till jakt ges enligt 23 b §, 24 § eller 31 § första stycket, prö-

vas dock frågan om undantag från första stycket av den myndighet som be-
slutar om jakten.

9 b §

3

I föreskrifter eller beslut som avses i 11, 14 och 15 §§, 20 § 2 samt

21, 23 a�23 d, 24, 24 c, 29 och 31 §§ ska det anges

1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika ska-

dor eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och

5. den kontroll som kommer att ske.
Första stycket 1 gäller inte beslut av länsstyrelsen enligt 21 § första

stycket i fråga om undantag för rullstolsburen person med bestående rörelse-
hinder för jakt efter fågel från motordrivet fordon.

1 Förordningen omtryckt 2000:1216.

2 Senaste lydelse 2009:1265.

3 Senaste lydelse 2009:1265.

SFS 2011:188

Utkom från trycket
den 15 mars 2011

background image

2

SFS 2011:188

16 §

4

Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål använ-
das av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgi-
vande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

4 Senaste lydelse 2009:1265.

Hund som förföljer
vilt

efter

älg

den 21 aug.�den 31 dec. eller den
senare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

björn

den 21 aug.�den 30 sep. eller den
senare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

hjort och
rådjur

den 1 okt.�den 31 jan. eller den
tidigare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

vildsvin

den 1 aug.�den 31 jan.

rödräv

den 21 aug.�den 15 mars

lo

den 1 feb.�den 31 mars eller den
senare tidpunkt då jakten ska
vara avslutad

grävling
mårdhund
tvättbjörn

den 1 aug.�den 31 jan.

annat vilt

den 21 aug.�den 28 (29) feb. el-
ler den tidigare tidpunkt då jak-
ten ska vara avslutad

Hund som inte förföl-
jer vilt

efter

fågel

den 16 aug.�den 15 apr., i Värm-
lands, Dalarnas, Gävleborgs,
Västernorrlands, Jämtlands, Väs-
terbottens och Norrbottens län
dock t.o.m. den 30 apr.

annat vilt

den 21 aug.�den 28 (29) feb. el-
ler den senare tidpunkt då jakten
ska vara avslutad

Hund som används
vid jakt under jord

efter

vildkanin
mårdhund

den 1 juli�den 30 juni

rödräv
mink
mård
grävling

allmän jakttid samt jakt enligt
bil. 4 till denna förordning

background image

3

SFS 2011:188

16 a §

5

Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar

och katter, får hundar som är lämpade för ändamålet användas för jaktträ-
ning och prov under hela året i gryt som är särskilt iordningställda för ända-
målet.

Jordbruksverket får i samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter

om hur sådana gryt ska vara utformade.

17 §

6

Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av ska-

dat eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots 16 § första
stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får en hund
som står under sådan kontroll också användas för att söka efter vilt för att
hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, eller för annat vilt-
vårdsändamål.

Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vild-

svin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna fin-
nas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera el-

ler markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund
som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mel-
lan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att
medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öp-
pet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

18 §

7

Hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti�30

september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett
olämpligt sätt ska snarast kopplas.

Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet

med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållan-
dena inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från

16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Na-
turvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering
enligt 24 a eller 24 b §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter
eller beslut om sådana undantag får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta
om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller
beslut.

19 §

8

Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får

länsstyrelsen trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hun-
dar och katter och 16 § denna förordning meddela föreskrifter om

1. att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort,

rådjur, mufflonfår eller vildsvin,

2. att hundar, i marker där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att

de hindras från att löpa lösa också under annan tid än den 1 mars�den 20
augusti,

3. att hundar ska hållas kopplade.

5 Senaste lydelse 2007:1242.

6 Senaste lydelse 2009:1265.

7 Senaste lydelse 2009:1265.

8 Senaste lydelse 2007:1242.

background image

4

SFS 2011:188

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Har länsstyrelsen meddelat föreskrifter som avses i första stycket 2 till

skydd för visst vilt, får dock hundar som inte driver eller förföljer sådant vilt
användas för jakt enligt föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen.

31 a §

Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta får

i syfte att åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen fånga en
varg på någon annans jaktområde för att flytta den till en annan plats och ef-
ter medgivande enligt 41 § tredje stycket släppa den fri där. �garen och jakt-
rättshavaren till det jaktområde där djuret fångas ska underrättas om åtgär-
den.

En förutsättning för att en åtgärd enligt första stycket ska få vidtas är att

det inte finns någon annan lämplig lösning och att det inte försvårar upprätt-
hållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde.

32 a §

Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta får

för forskningsändamål fånga en varg på någon annans jaktområde i syfte att
märka och undersöka djuret. �garen och jakträttshavaren till det jaktområde
där djuret fångas ska underrättas om åtgärden.

En förutsättning för att en åtgärd enligt första stycket ska få vidtas är att

det inte finns någon annan lämplig lösning och att det inte försvårar upprätt-
hållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga
utbredningsområde.

41 §

Vilt får inte sättas ut i frihet om inte annat följer av 12 a §.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta

om undantag från första stycket.

Efter medgivande av markägaren och jakträttshavaren får Naturvårdsver-

ket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta sätta ut varg i syfte att
åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)