SFS 2011:191 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

110191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 10 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400)

dels att 23 kap. 7 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 23 kap. 7 a och 7 b §§,

av följande lydelse.

23 kap.

7 §

2

Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som

uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet
hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos
Lärarnas ansvarsnämnd i ärenden om legitimation, för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller nå-
gon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

7 a §

Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om legitimation

för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider be-
tydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

7 b §

Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om legitimation

för uppgift om den legitimerades eller den sökandes hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstå-
ende till denne lider betydande men om uppgiften röjs.

Sekretessen gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

1 Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171.

2 Senaste lydelse 2009:676.

SFS 2011:191

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:191

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)