SFS 2011:194 Förordning om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier

110194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 21 §§ förordningen (2008:834) om pro-

ducentansvar för batterier ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 14�20 och 32 §§,
2. med stöd av 15 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 12, 13, 21, 22 och

32 §§,

3. med stöd av 2 § lagen (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

i fråga om 24 och 25 §§, och

4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

21 §

1

En producent ska senast den 31 mars kalenderåret efter försäljningen

redovisa till Naturvårdsverket

1. de typer och mängder batterier som producenten har släppt ut på mark-

naden i Sverige,

2. den mängd batterier som har samlats in i insamlingssystem enligt 16 §

och återvunnits eller bortskaffats eller förts ut från Sverige för återvinning
eller bortskaffande,

3. i vilken grad hanteringen av batterier når målen för särskilt omhänder-

tagande och återvinning i 8 §, och

4. hur producenten har uppfyllt sina skyldigheter enligt denna förordning.
Första stycket 4 gäller inte hur insamlingen lokalt uppfyller kraven i

19 och 20 §§.

I fråga om uppgifter om återvinning eller bortskaffande som har skett ut-

anför Europeiska unionen ska producenten kunna visa att batterierna har
hanterats på ett sätt som motsvarar kraven i batteridirektivet.

Rapporteringen enligt första stycket får samordnas med rapportering som

sker enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och
elektroniska produkter och förordningen (2007:185) om producentansvar för
bilar.

1 Senaste lydelse 2010:79.

SFS 2011:194

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:194

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)