SFS 2011:195 Förordning om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

110195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1998:905) om miljökonsek-

vensbeskrivningar ska ha följande lydelse.

10 §

1

Den ansvariga myndigheten enligt 9 § ska

1. lämna och ta emot underrättelser och i övrigt fullgöra de skyldigheter

som en part har enligt artikel 2 punkterna 4�6, artikel 3 punkterna 1�3 och
5�8, artikel 4 punkten 2 och artiklarna 5�7 i Esbokonventionen om miljö-
konsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt artikel
10 i konventionens protokoll om strategiska miljöbedömningar,

2. fullgöra de uppgifter som följer av 6 kap. 6 och 15 §§ miljöbalken,
3. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i rådets direktiv 85/337/

EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa of-
fentliga och privata projekt

2, senast ändrat genom Europaparlamentets och

rådets direktiv 2009/31/EG

3,

4. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 7 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa pla-
ners och programs miljöpåverkan,

5. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 16 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2006/21/EG av den 15 mars 2006 om hantering av avfall från
utvinningsindustrin och om ändring av direktiv 2004/35/EG

4, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009

5, och

6. fullgöra de uppgifter som följer av artikel 18 i Europaparlamentets och

rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder
för att förebygga och begränsa föroreningar

6, ändrat genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2009/31/EG

7.

Vid behov ska myndigheten samråda med andra berörda myndigheter.
Den ansvariga myndigheten får kungöra information i Sverige, i andra

medlemsstater i Europeiska unionen och i ett annat land som är utsatt part
enligt Esbokonventionen eller dess protokoll om strategiska miljöbedöm-

1 Senaste lydelse 2008:725.

2 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

3 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114 (Celex 32009L0031).

4 EUT L 102, 11.4.2006, s. 15 (Celex 32006L0021).

5 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

6 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8 (Celex 32008L0001).

7 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114 (Celex 32009L0031).

SFS 2011:195

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:195

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

ningar. Ett sådant kungörande i ett annat land bör göras i samråd med den
andra statens ansvariga myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)