SFS 2011:196 Förordning om ändring i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

110196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:675) om
omgivningsbuller;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2004:675) om omgivnings-

buller ska ha följande lydelse.

2 §

I denna förordning avses med

omgivningsbuller: buller från vägar, järnvägar, flygplatser och industriell

verksamhet,

industriell verksamhet: verksamhet som avses i bilaga 1 till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samord-
nade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

1, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG

2, samt sådana hamnar

som ska tillståndsprövas enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd,

direktiv 2002/49/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG

av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller

3,

ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008

4,

Lden: bullermått för allmän störning definierat på det sätt som anges i bi-

laga 1 punkt 1 i direktiv 2002/49/EG,

Lnight: bullermått för sömnstörning definierat på det sätt som anges i bi-

laga 1 punkt 2 i direktiv 2002/49/EG.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 24, 29.1.2008, s. 8 (Celex 32008L0001).

2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114 (Celex 32009L0031).

3 EGT L 189, 18.7.2002, s. 12 (Celex 32002L0049).

4 EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1137).

SFS 2011:196

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011