SFS 2011:197 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

110197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § artskyddsförordningen (2007:845) ska ha

följande lydelse.

2 §

I förordningen avses med

1. fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG

av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

1,

2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj

1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat
genom rådets direktiv 2006/105/EG,

3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av

den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem,

4. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006: kommissionens förord-

ning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för till-
lämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

5. CITES-konventionen: konventionen den 3 mars 1973 om internationell

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (S� 1974:41),

6. import: införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska uni-

onen,

7. export: utförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska unionen,
8. reexport: återutförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska

unionen,

9. djurpark: permanent anläggning, som inte är en cirkus eller djuraffär,

där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten
under minst sju dagar per år.

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

SFS 2011:197

Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011