SFS 2011:199 Förordning om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

110199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1709) om
avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna
mobila maskiner;

utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver1 att 2 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav

för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner och bilaga 1 till förord-
ningen ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en

mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon
med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt
avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till så-
dana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter
till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG3, senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2010/62/EG4,

lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utfor-

made för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passa-

gerare eller gods,

EG-typgodkännande:
� ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbrännings-

motortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärm-
ning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och
partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i
mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg5,
senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/26/EU6, eller

1 Jfr kommissionens direktiv 2010/26/EU av den 31 mars 2010 om ändring av Europa-

parlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lag-

stiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från

förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att an-

vändas för transporter på väg (EUT L 86, 1.4.2010, s. 29, Celex 32010L0026).

2 Senaste lydelse 2005:1104.

3 EUT L 171, 9.7.2003, s. 1 (Celex 32003L0037).

4 EUT L 238, 9.9.2010, s.7 (Celex 32010L0062).

5 EGT L 59, 27.2.1998, s. 1 (Celex 31997L0068).

6 EUT L 86, 1.4.2010, s. 29 (Celex 32010L0026).

SFS 2011:199
Utkom från trycket
den 22 mars 2011

background image

2

SFS 2011:199

� en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller

en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de
tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den
22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga för-
oreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och
om ändring i rådets direktiv 74/150/EEG7, senast ändrat genom kommission-
ens direktiv 2010/22/EU8,

motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om

väsentliga motoregenskaper,

motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper

vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller
avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning,

små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda

årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer,

motorproduktionsdag: den dag när motorn går igenom den sista kontrol-

len efter det att den lämnat produktionsbanan och är klar att levereras eller
att ställas i lager,

handhållen motor: en motor som ska användas i utrustning som
� bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,
� har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att

operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller

� är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som under-

stiger 20 kilogram,

hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har

att göra med framdrivningen av fordonet,

utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, till-

handahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden
som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på
marknaden,

traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga

om egenskaper,

släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en mo-

tor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller använd-
ning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyn-

digheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och
för kontroll av produktionsöverensstämmelse (det är inte nödvändigt att till-
verkaren är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens
konstruktion),

utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte

är avsedda att användas på väg,

små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sam-

manlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer,

godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som an-

svarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor el-
ler en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om
typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndig-

7 EGT L 173, 12.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0025).

8 EUT L 91, 10.4.2010, s. 1 (Celex 32010L0022).

background image

3

SFS 2011:199

heterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för
att åstadkomma produktionsöverensstämmelse,

teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlabo-

ratorium för att utföra provning och inspektion för godkännandemyndig-
hetens räkning, och

flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet

att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal
motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som
inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående
stegets utsläppsgränsvärden.

I övrigt har termer och uttryck som används i lagen (1998:1707) om åtgär-

der mot buller och avgaser från mobila maskiner samma betydelse i denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

4

SFS 2011:199

Bilaga 1

9

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för
vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav

1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på
väg och hjälpmotorer i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport
på väg

För att villkoren i 3 § ska anses uppfyllda krävs att motorn vid typgodkän-
nande eller i samband med att motorn släpps ut på marknaden uppfyller de
angivna kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG. I det
följande redovisas de tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre ty-
per av förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila maskinerna.

1.1.1 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt
på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid varierande
varvtal

Följande datum gäller för dessa motorer.

9 Senaste lydelse 2006:1139.

Kravnivå

Motoreffekt
P (kW)

Dag för nya
typgodkännandena

Dag för registrering
eller utsläppande på
marknadenb

Steg Ic

130�0�P�0�560

30 juni 1998

31 december 1998

75�0�P<130

30 juni 1998

31 december 1998

37�0�P<75

30 juni 1998

31 mars 1999

Steg II

130�0�P�0�560

31 december 2000

31 december 2001

75�0�P<130

31 december 2001

31 december 2002

37�0�P<75

31 december 2002

31 december 2003

18�0�P<37

31 december 1999

31 december 2000

Steg III A

130�0�P�0�560

30 juni 2005

31 december 2005

75�0�P<130

31 december 2005

31 december 2006

37�0�P<75

31 december 2006

31 december 2007

19�0�P<37

31 december 2005

31 december 2006

Steg III B

130�0�P�0�560

31 december 2009

31 december 2010

75�0�P<130

31 december 2010

31 december 2011

56�0�P<75

31 december 2010

31 december 2011

37�0�P<56

31 december 2011

31 december 2012

Steg IV

130�0�P�0�560

31 december 2012

31 december 2013

56�0�P<130

30 september 2013

30 september 2014

Steg III A i
motorvagnar

P>130

30 juni 2005

31 december 2005

background image

5

SFS 2011:199

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för

aktuell kravnivå är uppfyllda.

b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin

med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån
är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för
den aktuella kravnivån skjutas upp med två år.

c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december

1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot ut-
släpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon,
senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., ska
godkännas för steg I. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det
obligatoriska genomförandet av steg II.

1.1.2 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt
på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid konstant
varvtal

För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna under rub-
rik 1.1.1. Gränsvärdena ska dock tillämpas först från och med den 31 decem-
ber 2006. För steg III A ska följande datum för typgodkännanden och datum
för registrering eller utsläppande på marknaden gälla.

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för

aktuell kravnivå är uppfyllda.

b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin

med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån
är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för
den aktuella kravnivån skjutas upp med två år.

1.1.3 Bensindrivna förbränningsmotorer med gnisttändning med en
nettoeffekt på högst 19 kilowatt

Dessa förbränningsmotorer (S) delas in i två kategorier (H och N). Kategori
H utgörs av handhållna motorer. Kategori N utgörs av icke handhållna moto-
rer. Motorernas effekt framgår av följande tabell.

Steg III B i
motorvagnar

P>130

31 december 2010

31 december 2011

Steg III A i
lokomotiv

130�0�P�0�560

31 december 2005

31 december 2006

P>560

31 december 2007

31 december 2008

Steg III B i
lokomotiv

P>130

31 december 2010

31 december 2011

Kravnivå

Motoreffekt
P (kW)

Dag för nya typgod-
kännandena

Dag för registrering
eller utsläppande på
marknadenb

Steg III A

130�0�P<560

31 december 2009

31 december 2010

75�0�P<130

31 december 2009

31 december 2010

37�0�P<75

31 december 2010

31 december 2011

19�0�P<37

31 december 2009

31 december 2010

background image

6

SFS 2011:199

Följande datum gäller för motorerna i dessa två kategorier

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för

aktuell kravnivå är uppfyllda.

b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin

med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån
är uppfyllda. Tidpunkten för registrering eller utsläppande på marknaden får
skjutas upp med två år för de motorer som tillverkats före angivna datum.

c För små motortillverkare ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp

med tre år för respektive kategori.

d För handhållna motorsågar, handhållna borrar, handhållna häcksaxar,

handhållna häcktrimrar, handhållna skärmaskiner och icke-handhållna moto-
rer av klass SN:3 ska kraven på utsläppsgränsvärden skjutas upp med tre år
för respektive kategori.

e För små motorfamiljer tillämpas kraven enligt steg I för upp till och med

högst 25 000 enheter förutsatt att de olika berörda motorfamiljerna alla har
olika cylindervolymer.

f De motortyper eller motorfamiljer som före de datum som anges i tabellen

uppfyller de i direktiv 97/68/EG angivna gränsvärdena får märkas på sätt som
visar att maskinerna i fråga uppfyller gränsvärdena före fastställda datum.

g För maskiner med topphandtag för yrkesmässigt bruk, handhållna fler-

lägeshäcktrimrar samt trädbeskärningsmotorsågar med topphandtag på vilka
motorerna i klasserna SH:2 och SH:3 är monterade ska kraven på utsläpps-
gränsvärden skjutas upp till och med den 31 juli 2013.

Klass/kategori

Cylindervolym (cm3)

SH:1

< 20

SH:2

�0� 20

< 50

SH:3

�0� 50

SN:1

< 66

SN:2

�0� 66

< 100

SN:3

�0� 100

< 225

SN:4

�0� 225

Kravnivå

Motorklass

Dag för nya typ-
godkännandena

Dag för registrering
eller utsläppande
på marknadenb

Steg I

SH:1, SH:2, SH:3,
SN:1, SN:2; SN:3
och SN:4

11 augusti 2004 11 februari 2005

Steg II c,d,e,f,g

SN:1 och SN:2

1 augusti 2004

1 februari 2005

SN:4

1 augusti 2006

1 februari 2007

SH:1, SH:2 och
SN:3

1 augusti 2007

1 februari 2008

SH:3

1 augusti 2008

1 februari 2009

background image

7

SFS 2011:199

1.2 Traktorer

För att kraven i 3 a § ska anses uppfyllda från det datum som anges i tid-
tabellen krävs att motortypen eller traktortypen vid typgodkännande eller i
samband med att motorn tas i bruk för första gången uppfyller de angivna
kravnivåerna enligt direktiv 2000/25/EG.

a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för

aktuell kravnivå är uppfyllda.

b En motor eller traktor får registreras, säljas, tas i bruk och användas en-

dast om avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda. För motorer tillver-
kade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas
upp med två år.

c Typgodkännanden enligt direktiv 97/68/EG, enligt direktiv 88/77/EEG

eller enligt FN-ECE:s föreskrifter nr 49.02 och nr 96 ska anses som likvär-
diga. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska
genomförandet av steg II.

d Typgodkännande enligt direktiv 97/68/EG, steg II ska anses som likvär-

digt.

e För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2002.
f För kompletta traktorer är tidpunkten den 30 juni 2003.

Kravnivå

Motoreffekt
P (kW)

Dag för nya typgod-
kännandena

Dag för registrering
eller utsläppande på
marknadenb

Steg Ic

130�0�P�0�560

30 juni 2001

75�0�P<130

31 december 2000

30 juni 2001

37�0�P<75

31 december 2000

30 juni 2001

Steg IId

130�0�P�0�560

31 december 2000

31 december 2001e

75�0�P<130

31 december 2001

31 december 2002f

37�0�P<75

31 december 2002

31 december 2003

18�0�P<37

31 december 2000

31 december 2001

Steg III A

130�0�P�0�560

31 december 2005

31 december 2005

75�0�P<130

31 december 2005

31 december 2006

37�0�P<75

31 december 2006

31 december 2007

19�0�P<37

31 december 2005

31 december 2006

Steg III B

130�0�P�0�560

31 december 2009

31 december 2010

75�0�P<130

31 december 2010

31 december 2011

56�0�P<75

31 december 2010

31 december 2011

37�0�P<56

31 december 2011

31 december 2012

Steg IV

130�0�P�0�560

31 december 2012

31 december 2013

56�0�P<130

30 september 2013

31 september 2014

background image

8

SFS 2011:199

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

2 Gränsvärden