SFS 2011:1100 Lag om ändring i miljöbalken

111100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 19 § miljöbalken ska ha

följande lydelse.

22 kap.

19 §

Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en åtgärd

enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av utlåtande om verksamhe-
ten enligt 12 § ska framställas skriftligen eller muntligen senast vid huvud-
förhandlingen. Mark- och miljödomstolen får avvisa senare framställda yr-
kanden och synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller
av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

SFS 2011:1100

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011