SFS 2011:1101 Lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

111101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen
(2009:1326) om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 2 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om
ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

16 kap.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Reg-
eringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter

meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att

enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som

innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas villkor om
begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd mängd
fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller
inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att
hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a §

och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla
finns i 22 kap. 1 §.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

SFS 2011:1101

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011