SFS 2011:1102 Lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

111102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26 kap. 9 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha föl-
jande lydelse.

26 kap.

9 §

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de föreläggan-

den och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte

tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om till-

stånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyn-

dighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som
är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön upp-
kommer.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som

innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas föreläggan-
den om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera
använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.
Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluor-
kolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

SFS 2011:1102

Utkom från trycket
den 8 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011