SFS 2011:1103 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

111103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft54{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft55{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft66{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med <br/>utsl�ppsr�tter;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 oktober 2011.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">del med utsl�ppsr�tter</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>dels</i> att 4 kap. 6, 12 och 13 �� samt 8 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 11 � ska utg�,<br/><i>dels </i>att 1 kap. 2 och 2 e ��, 2 kap. 14 �, 4 kap. 1, 2, 5, 711 och 1520 ��,</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">5 kap. 1 �, 6 kap. 13 ��, 8 kap. 7 och 1012 �� och 9 kap. 1 � samt rubri-<br/>kerna n�rmast f�re 4 kap. 1 � och 6 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a ��, av</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:630px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag avses med </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>anl�ggning</i>: en fast teknisk enhet d�r det bedrivs en eller flera verksam-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">heter som ger upphov till utsl�pp som kr�ver tillst�nd enligt denna lag,<br/>inklusive all annan d�rmed direkt f�rknippad verksamhet, som tekniskt sett<br/>�r knuten till de verksamheter som bedrivs p� platsen och som kan p�verka<br/>utsl�pp och f�roreningar, och </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>flygverksamhet</i>: en eller flera flygningar med luftfartyg som avg�r fr�n</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller<br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och som ger upphov till utsl�pp<br/>som ska omfattas av en �vervaknings- och rapporteringsplan enligt denna<br/>lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:844px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft10">Med <i>registerf�rordningen</i> avses i denna lag kommissionens f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft112">ning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och<br/>skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direk-<br/>tiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och r�dets beslut nr 280/2004/EG</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:603px;white-space:nowrap" class="ft13">4.</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17">4 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">�vervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 � ska inneh�lla</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">uppgifter om de �tg�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att �vervaka<br/>och rapportera utsl�ppen enligt 5 kap. Om verksamhetsut�varen avser att an-<br/>s�ka om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 �, ska planen �ven inne-<br/>h�lla uppgifter om de �tg�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att m�j-<br/>ligg�ra en ber�kning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna<br/>str�ckan.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">Planen ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">f�reskrifter om hur ber�kningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med<br/>den flugna str�ckan ska g�ras.</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Unionsregister</b></p> <p style="position:absolute;top:467px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelser om kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i ett</p> <p style="position:absolute;top:484px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">unionsregister finns i registerf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den myndighet som regeringen best�mmer (kontof�ringsmyndigheten) �r</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">den nationella administrat�r som avses i artikel 6.1 i registerf�rordningen.<br/>Kontof�ringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som<br/>myndigheten har �ppnat och som tillh�r f�ljande kontotyper:</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Sveriges nationella konton,<br/>2. dep�konton f�r verksamhetsut�vare,<br/>3. dep�konton f�r luftfartygsoperat�rer, <br/>4. persondep�konton,<br/>5. dep�konton f�r handelsplattformar, och <br/>6. kontroll�rskonton.<br/>Lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument ska inte</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">till�mpas p� kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter.</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:730px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft23">7</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft20">En utsl�ppsr�tt �r giltig enbart under den handelsperiod f�r vilken den</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">�r utf�rdad.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">I artikel 57 i registerf�rordningen finns best�mmelser om sparande av ut-</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">sl�ppsr�tter utf�rdade f�r perioden 20082012 och p�f�ljande handelspe-<br/>rioder.</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:838px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om att �ppna ett konto eller en ans�kan om registrering i</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">unionsregistret ska vara egenh�ndigt undertecknad av s�kanden eller dennes<br/>ombud. En s�dan ans�kan f�r signeras och �verf�ras elektroniskt. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:908px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Minst ett ombud f�r den som ans�ker om att �ppna ett persondep�-</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft26">konto som anges i 1 � andra stycket 4 ska vara folkbokf�rt eller ha s�te i<br/>Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2006:643.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">7 Senaste lydelse 2006:643.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en ans�kan enligt 5 � inte uppfyller de krav som anges d�r, ska s�-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">kanden f�rel�ggas att komplettera sin ans�kan. Om f�rel�ggandet inte f�ljs,<br/>ska ans�kan avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft30">Om den som ans�ker om att �ppna ett persondep�konto inte har ett</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ombud som uppfyller kravet i 6 �, ska ans�kan avvisas.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft33">8</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft30">Kontof�ringsmyndigheten ska avsl� en ans�kan om registrering som</p> <p style="position:absolute;top:311px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">inte �r f�renlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transak-<br/>tionsf�rteckning eller den internationella transaktionsf�rteckningen f�r F�ren-<br/>ta nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndringar.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I artikel 11 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om att en</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">kontohavare ska underr�ttas om vissa processer som r�r kontot.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om ans�kan �verf�rts elektroniskt enligt 5 � f�r �ven underr�ttelsen �ver-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">f�ras elektroniskt.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. anteckning i unionsregistret av beslut om att n�gon som finns registre-</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">rad i unionsregistret har f�rsatts i konkurs eller att en utsl�ppsr�tt eller<br/>kyotoenhet har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. avvisning av en ans�kan om registrering som inte �r f�renlig med en s�-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">dan anteckning, och</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">3. borttagande av en s�dan anteckning.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">9</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Om inget annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som meddelats</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">med st�d av lagen, till�mpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling<br/>av personuppgifter vid kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i de<br/>konton i unionsregistret som kontof�ringsmyndigheten administrerar enligt<br/>1 �.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Kontof�ringsmyndigheten �r personuppgiftsansvarig enligt personupp-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">giftslagen f�r den behandling av personuppgifter som utf�rs i unions-<br/>registret.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:768px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">10</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifter som kontof�ringsmyndigheten administrerar i uni-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">onsregistret ska ha till �ndam�l att tillhandah�lla uppgifter f�r </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar f�r en-</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ligt lag eller annan f�rfattning och </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">a) som avser utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter som registreras i unions-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">registret,</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">b) som f�r att kunna fullg�ras f�ruts�tter tillg�ng till information om ut-</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">sl�ppsr�tter eller kyotoenheter, eller </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft36">c) som avser fullg�rande av underr�ttelseskyldighet, <br/>2. oms�ttning av utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, samt </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">8 Senaste lydelse 2006:643.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">9 Senaste lydelse 2006:643.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">10 Senaste lydelse 2006:643.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. aff�rsverksamhet, kreditgivning eller annan allm�n eller enskild verk-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">samhet d�r information om utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter utg�r underlag<br/>f�r pr�vningar eller beslut.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kontof�ringsmyndigheten ska p� beg�ran l�mna ut uppgift i unions-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">registret till tillsynsmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Kontof�ringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje �r ge inne-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">havaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 � andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett<br/>besked om inneh�llet p� kontot per den 31 december det n�rmast f�reg�ende<br/>kalender�ret. Beskedet ska l�mnas genom att det h�lls tillg�ngligt elektro-<br/>niskt d�r kontof�ringsmyndigheten h�ller annan information tillg�nglig f�r<br/>kontohavaren. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>19 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">En uppgift p� ett konto i unionsregistret ska r�ttas, om den inneh�ller</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">n�gon uppenbar oriktighet till f�ljd av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-<br/>seende eller till f�ljd av tekniskt fel. Den vars r�tt ber�rs ska ges m�jlighet<br/>att yttra sig, om inte r�ttelsen �r till f�rm�n f�r denne eller yttrandet annars<br/>�r uppenbart on�digt.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelser om �terkallande av transaktioner i unionsregistret finns i</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">artikel 51 i registerf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller i st�llet f�r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">sta stycket best�mmelserna om r�ttelse i 28 � personuppgiftslagen<br/>(1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:302px;white-space:nowrap" class="ft43">11</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft40">Kontof�ringsmyndigheten f�r ta ut en avgift f�r att �ppna ett per-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">sondep�konto eller ett dep�konto f�r handelsplattform i unionsregistret.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">Avgiften f�r inte belasta verksamheter med tillst�ndsplikt enligt denna lag</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">eller flygverksamheter.</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>20 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:697px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dan avgift som avses i</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">20 �.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:784px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft43">12 F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�va-</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">ren genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser<br/>som tillst�ndet eller �vervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje<br/>�r g�ra en rapport om utsl�ppen. Rapporten ska</p> <p style="position:absolute;top:857px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft46">v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens el-<br/>ler ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-<br/>kontroll,</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. vara verifierad av en kontroll�r enligt f�reskrifter som har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">med st�d av 3 � 2, och</p> <p style="position:absolute;top:962px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">der�r som rapporten avser.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">11 Senaste lydelse 2009:1324.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44">12 Senaste lydelse 2009:1325.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">13</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">F�r varje anl�ggning ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">utsl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n anl�ggningen.<br/>F�r en flygverksamhet ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal ut-<br/>sl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n flygverksam-<br/>heten. �verl�mnandet ska ske senast den 30 april och avse utsl�ppen under<br/>det n�rmast f�reg�ende kalender�ret. �verl�mnandet f�r inte med st�d av<br/>2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid ske senare �n den<br/>30 april. I artiklarna 4648 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om<br/>f�rfarandet f�r �verl�mnande. </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 � inte har getts in innan ett beslut</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket har vunnit laga kraft,<br/>ska antalet utsl�ppsr�tter motsvara de sammanlagda utsl�ppen enligt detta<br/>beslut.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Utsl�ppsr�tter som utf�rdats av en nationell administrat�r i en annan med-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">lemsstat inom Europeiska unionen f�r anv�ndas f�r att fullg�ra en verksam-<br/>hetsut�vares skyldighet enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Borttagande och annullering</b></p> <p style="position:absolute;top:528px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">14</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">I artiklarna 49 och 50 i registerf�rordningen finns det best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">om f�rfarandet f�r att ta bort utsl�ppsr�tter och annullera kyotoenheter.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:579px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft53">15</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">En utsl�ppsr�tt, utsl�ppsminskningsenhet eller certifierad utsl�pps-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">minskning f�r inte �verl�mnas f�r att fullg�ra skyldigheten enligt 1 � f�rsta<br/>stycket, om den har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">En utsl�ppsr�tt eller kyotoenhet f�r inte tas bort eller annulleras enligt ar-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">tiklarna 49 och 50 i registerf�rordningen, om den har utm�tts, belagts med<br/>kvarstad eller betalningss�krats.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>8 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft50">En verksamhetsut�vare som betalat avgift enligt 6 � �r inte befriad fr�n</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">sin skyldighet enligt 6 kap. 1 � att �verl�mna utsl�ppsr�tter, n�r denne ska<br/>�verl�mna utsl�ppsr�tter f�r det efterf�ljande kalender�ret.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:809px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft53">16</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft50">Den som lider skada till f�ljd av ett fel som r�ttas enligt 4 kap. 19 �</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft56">f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av staten, om r�ttelsen avser en felregi-<br/>strering som gjorts av kontof�ringsmyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Ers�ttning l�mnas inte om den skadelidande med h�nsyn till felets art eller</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:916px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelserna i 48 � personuppgiftslagen (1998:204) om skade-</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">st�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">13 Senaste lydelse 2009:685.</p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">14 Senaste lydelse 2006:643.</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">15 Senaste lydelse 2006:643.</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft54">16 Senaste lydelse 2009:685.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2011:1103</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:564px;white-space:nowrap" class="ft62">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft62">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60">Staten f�retr�ds i �renden om ers�ttning enligt 10 � av den myndighet</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:295px;white-space:nowrap" class="ft62">17</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">F�ljande beslut f�r �verklagas hos mark- och milj�domstolen: </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66">1. beslut om tillst�nd enligt 2 kap., <br/>2. beslut om godk�nnande av en �vervaknings- och rapporteringsplan en-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ligt 2 kap. 14 �, </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66">3. beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap., <br/>4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 �, <br/>5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 �, <br/>6. beslut om r�ttelse enligt 4 kap. 19 � f�rsta stycket,<br/>7. beslut om att v�gra �ppna ett persondep�konto enligt artikel 13.4 i regi-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft66">sterf�rordningen eller ett dep�konto f�r handelsplattform enligt artikel 14.4 i<br/>registerf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">8. beslut om att inte godk�nna ett beh�rigt ombud eller extra beh�rigt om-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">bud enligt artikel 20.4 i registerf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">9. beslut om att v�gra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om be-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">h�rigt ombud enligt artikel 21.1 i registerf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerf�rordningen om att st�nga</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">av tilltr�desr�tten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66">11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 �,<br/>12. beslut om uppskattning av utsl�ppens storlek enligt 5 kap. 2 �,<br/>13. beg�ran som f�renats med vite enligt 7 kap. 2 �,<br/>14. f�rel�ggande som f�renats med vite enligt 7 kap. 3 �,<br/>15. beslut om offentligg�rande av en verksamhetsut�vares namn enligt</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">8 kap. 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft66">16. beslut om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 5 a �, och<br/>17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:716px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 1 kap. 2 �, 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">14 � och 5 kap. 1 � och i �vrigt den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">LENA EK</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft66">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft64">17 Senaste lydelse 2010:941.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2004:1199) om handel med
utsl�ppsr�tter;

utf�rdad den 27 oktober 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2004:1199) om han-

del med utsl�ppsr�tter

dels att 4 kap. 6, 12 och 13 �� samt 8 kap. 9 � ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 4 kap. 11 � ska utg�,
dels att 1 kap. 2 och 2 e ��, 2 kap. 14 �, 4 kap. 1, 2, 5, 711 och 1520 ��,

5 kap. 1 �, 6 kap. 13 ��, 8 kap. 7 och 1012 �� och 9 kap. 1 � samt rubri-
kerna n�rmast f�re 4 kap. 1 � och 6 kap. 2 � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a ��, av

f�ljande lydelse.

1 kap.

2 �

2

I denna lag avses med

anl�ggning: en fast teknisk enhet d�r det bedrivs en eller flera verksam-

heter som ger upphov till utsl�pp som kr�ver tillst�nd enligt denna lag,
inklusive all annan d�rmed direkt f�rknippad verksamhet, som tekniskt sett
�r knuten till de verksamheter som bedrivs p� platsen och som kan p�verka
utsl�pp och f�roreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avg�r fr�n

eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och som ger upphov till utsl�pp
som ska omfattas av en �vervaknings- och rapporteringsplan enligt denna
lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

2 e �

3

Med registerf�rordningen avses i denna lag kommissionens f�rord-

ning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och
skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direk-
tiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och r�dets beslut nr 280/2004/EG

4.

1 Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12.

2 Senaste lydelse 2009:685.

3 Senaste lydelse 2009:685.

4 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920).

SFS 2011:1103

Utkom fr�n trycket
den 8 november 2011

background image

2

SFS 2011:1103

2 kap.

14 �

5

�vervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 � ska inneh�lla

uppgifter om de �tg�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att �vervaka
och rapportera utsl�ppen enligt 5 kap. Om verksamhetsut�varen avser att an-
s�ka om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap. 1 �, ska planen �ven inne-
h�lla uppgifter om de �tg�rder som verksamhetsut�varen vidtar f�r att m�j-
ligg�ra en ber�kning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna
str�ckan.

Planen ska vara godk�nd av tillsynsmyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur ber�kningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med
den flugna str�ckan ska g�ras.

4 kap.

Unionsregister

1 �

6

Best�mmelser om kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i ett

unionsregister finns i registerf�rordningen.

Den myndighet som regeringen best�mmer (kontof�ringsmyndigheten) �r

den nationella administrat�r som avses i artikel 6.1 i registerf�rordningen.
Kontof�ringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som
myndigheten har �ppnat och som tillh�r f�ljande kontotyper:

1. Sveriges nationella konton,
2. dep�konton f�r verksamhetsut�vare,
3. dep�konton f�r luftfartygsoperat�rer,
4. persondep�konton,
5. dep�konton f�r handelsplattformar, och
6. kontroll�rskonton.
Lagen (1998:1479) om kontof�ring av finansiella instrument ska inte

till�mpas p� kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter.

2 �

7

En utsl�ppsr�tt �r giltig enbart under den handelsperiod f�r vilken den

�r utf�rdad.

I artikel 57 i registerf�rordningen finns best�mmelser om sparande av ut-

sl�ppsr�tter utf�rdade f�r perioden 20082012 och p�f�ljande handelspe-
rioder.

5 �

En ans�kan om att �ppna ett konto eller en ans�kan om registrering i

unionsregistret ska vara egenh�ndigt undertecknad av s�kanden eller dennes
ombud. En s�dan ans�kan f�r signeras och �verf�ras elektroniskt.

6 �

Minst ett ombud f�r den som ans�ker om att �ppna ett persondep�-

konto som anges i 1 � andra stycket 4 ska vara folkbokf�rt eller ha s�te i
Sverige.

5 Senaste lydelse 2009:685.

6 Senaste lydelse 2006:643.

7 Senaste lydelse 2006:643.

background image

3

SFS 2011:1103

7 �

Om en ans�kan enligt 5 � inte uppfyller de krav som anges d�r, ska s�-

kanden f�rel�ggas att komplettera sin ans�kan. Om f�rel�ggandet inte f�ljs,
ska ans�kan avvisas.

8 �

Om den som ans�ker om att �ppna ett persondep�konto inte har ett

ombud som uppfyller kravet i 6 �, ska ans�kan avvisas.

9 �

8

Kontof�ringsmyndigheten ska avsl� en ans�kan om registrering som

inte �r f�renlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transak-
tionsf�rteckning eller den internationella transaktionsf�rteckningen f�r F�ren-
ta nationernas ramkonvention om klimatf�r�ndringar.

10 �

I artikel 11 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om att en

kontohavare ska underr�ttas om vissa processer som r�r kontot.

Om ans�kan �verf�rts elektroniskt enligt 5 � f�r �ven underr�ttelsen �ver-

f�ras elektroniskt.

11 �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om

1. anteckning i unionsregistret av beslut om att n�gon som finns registre-

rad i unionsregistret har f�rsatts i konkurs eller att en utsl�ppsr�tt eller
kyotoenhet har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats,

2. avvisning av en ans�kan om registrering som inte �r f�renlig med en s�-

dan anteckning, och

3. borttagande av en s�dan anteckning.

15 �

9

Om inget annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som meddelats

med st�d av lagen, till�mpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling
av personuppgifter vid kontof�ring av utsl�ppsr�tter och kyotoenheter i de
konton i unionsregistret som kontof�ringsmyndigheten administrerar enligt
1 �.

Kontof�ringsmyndigheten �r personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen f�r den behandling av personuppgifter som utf�rs i unions-
registret.

16 �

10

Personuppgifter som kontof�ringsmyndigheten administrerar i uni-

onsregistret ska ha till �ndam�l att tillhandah�lla uppgifter f�r

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar f�r en-

ligt lag eller annan f�rfattning och

a) som avser utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter som registreras i unions-

registret,

b) som f�r att kunna fullg�ras f�ruts�tter tillg�ng till information om ut-

sl�ppsr�tter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullg�rande av underr�ttelseskyldighet,
2. oms�ttning av utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter, samt

8 Senaste lydelse 2006:643.

9 Senaste lydelse 2006:643.

10 Senaste lydelse 2006:643.

background image

4

SFS 2011:1103

3. aff�rsverksamhet, kreditgivning eller annan allm�n eller enskild verk-

samhet d�r information om utsl�ppsr�tter eller kyotoenheter utg�r underlag
f�r pr�vningar eller beslut.

17 �

Kontof�ringsmyndigheten ska p� beg�ran l�mna ut uppgift i unions-

registret till tillsynsmyndigheten.

18 �

Kontof�ringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje �r ge inne-

havaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 � andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett
besked om inneh�llet p� kontot per den 31 december det n�rmast f�reg�ende
kalender�ret. Beskedet ska l�mnas genom att det h�lls tillg�ngligt elektro-
niskt d�r kontof�ringsmyndigheten h�ller annan information tillg�nglig f�r
kontohavaren.

19 �

En uppgift p� ett konto i unionsregistret ska r�ttas, om den inneh�ller

n�gon uppenbar oriktighet till f�ljd av skrivfel, r�knefel eller liknande f�rbi-
seende eller till f�ljd av tekniskt fel. Den vars r�tt ber�rs ska ges m�jlighet
att yttra sig, om inte r�ttelsen �r till f�rm�n f�r denne eller yttrandet annars
�r uppenbart on�digt.

Best�mmelser om �terkallande av transaktioner i unionsregistret finns i

artikel 51 i registerf�rordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller i st�llet f�r f�r-

sta stycket best�mmelserna om r�ttelse i 28 � personuppgiftslagen
(1998:204).

20 �

11

Kontof�ringsmyndigheten f�r ta ut en avgift f�r att �ppna ett per-

sondep�konto eller ett dep�konto f�r handelsplattform i unionsregistret.

Avgiften f�r inte belasta verksamheter med tillst�ndsplikt enligt denna lag

eller flygverksamheter.

20 a �

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dan avgift som avses i

20 �.

5 kap.

1 �

12 F�r varje anl�ggning och f�r flygverksamhet ska verksamhetsut�va-

ren genom ber�kning eller m�tning �vervaka sina utsl�pp av de v�xthusgaser
som tillst�ndet eller �vervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje
�r g�ra en rapport om utsl�ppen. Rapporten ska

1. inneh�lla en beskrivning av de m�t- eller ber�kningsmetoder som an-

v�nds, inklusive en uppgift om sammanlagda utsl�pp och om m�tningens el-
ler ber�kningens s�kerhet samt uppgifter om kvalitetss�kring och kvalitets-
kontroll,

2. vara verifierad av en kontroll�r enligt f�reskrifter som har meddelats

med st�d av 3 � 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars �ret efter det kalen-

der�r som rapporten avser.

11 Senaste lydelse 2009:1324.

12 Senaste lydelse 2009:1325.

background image

5

SFS 2011:1103

6 kap.

1 �

13

F�r varje anl�ggning ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal

utsl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n anl�ggningen.
F�r en flygverksamhet ska verksamhetsut�varen �verl�mna det antal ut-
sl�ppsr�tter som motsvarar de sammanlagda utsl�ppen fr�n flygverksam-
heten. �verl�mnandet ska ske senast den 30 april och avse utsl�ppen under
det n�rmast f�reg�ende kalender�ret. �verl�mnandet f�r inte med st�d av
2 � lagen (1930:173) om ber�kning av lagstadgad tid ske senare �n den
30 april. I artiklarna 4648 i registerf�rordningen finns det best�mmelser om
f�rfarandet f�r �verl�mnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 � inte har getts in innan ett beslut

av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 � f�rsta stycket har vunnit laga kraft,
ska antalet utsl�ppsr�tter motsvara de sammanlagda utsl�ppen enligt detta
beslut.

Utsl�ppsr�tter som utf�rdats av en nationell administrat�r i en annan med-

lemsstat inom Europeiska unionen f�r anv�ndas f�r att fullg�ra en verksam-
hetsut�vares skyldighet enligt f�rsta stycket.

Borttagande och annullering

2 �

14

I artiklarna 49 och 50 i registerf�rordningen finns det best�mmelser

om f�rfarandet f�r att ta bort utsl�ppsr�tter och annullera kyotoenheter.

3 �

15

En utsl�ppsr�tt, utsl�ppsminskningsenhet eller certifierad utsl�pps-

minskning f�r inte �verl�mnas f�r att fullg�ra skyldigheten enligt 1 � f�rsta
stycket, om den har utm�tts, belagts med kvarstad eller betalningss�krats.

En utsl�ppsr�tt eller kyotoenhet f�r inte tas bort eller annulleras enligt ar-

tiklarna 49 och 50 i registerf�rordningen, om den har utm�tts, belagts med
kvarstad eller betalningss�krats.

8 kap.

7 �

En verksamhetsut�vare som betalat avgift enligt 6 � �r inte befriad fr�n

sin skyldighet enligt 6 kap. 1 � att �verl�mna utsl�ppsr�tter, n�r denne ska
�verl�mna utsl�ppsr�tter f�r det efterf�ljande kalender�ret.

10 �

16

Den som lider skada till f�ljd av ett fel som r�ttas enligt 4 kap. 19 �

f�rsta stycket har r�tt till ers�ttning av staten, om r�ttelsen avser en felregi-
strering som gjorts av kontof�ringsmyndigheten.

Ers�ttning l�mnas inte om den skadelidande med h�nsyn till felets art eller

andra omst�ndigheter bort inse att fel f�rekommit.

11 �

Best�mmelserna i 48 � personuppgiftslagen (1998:204) om skade-

st�nd g�ller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

13 Senaste lydelse 2009:685.

14 Senaste lydelse 2006:643.

15 Senaste lydelse 2006:643.

16 Senaste lydelse 2009:685.

background image

6

SFS 2011:1103

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

12 �

Staten f�retr�ds i �renden om ers�ttning enligt 10 � av den myndighet

som regeringen best�mmer.

9 kap.

1 �

17

F�ljande beslut f�r �verklagas hos mark- och milj�domstolen:

1. beslut om tillst�nd enligt 2 kap.,
2. beslut om godk�nnande av en �vervaknings- och rapporteringsplan en-

ligt 2 kap. 14 �,

3. beslut om tilldelning av utsl�ppsr�tter enligt 3 kap.,
4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 �,
5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 �,
6. beslut om r�ttelse enligt 4 kap. 19 � f�rsta stycket,
7. beslut om att v�gra �ppna ett persondep�konto enligt artikel 13.4 i regi-

sterf�rordningen eller ett dep�konto f�r handelsplattform enligt artikel 14.4 i
registerf�rordningen,

8. beslut om att inte godk�nna ett beh�rigt ombud eller extra beh�rigt om-

bud enligt artikel 20.4 i registerf�rordningen,

9. beslut om att v�gra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om be-

h�rigt ombud enligt artikel 21.1 i registerf�rordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerf�rordningen om att st�nga

av tilltr�desr�tten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma f�rordning,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 �,
12. beslut om uppskattning av utsl�ppens storlek enligt 5 kap. 2 �,
13. beg�ran som f�renats med vite enligt 7 kap. 2 �,
14. f�rel�ggande som f�renats med vite enligt 7 kap. 3 �,
15. beslut om offentligg�rande av en verksamhetsut�vares namn enligt

8 kap. 5 �,

16. beslut om f�rseningsavgift enligt 8 kap. 5 a �, och
17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 1 kap. 2 �, 2 kap.

14 � och 5 kap. 1 � och i �vrigt den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

17 Senaste lydelse 2010:941.

;