SFS 2011:1105 Förordning om upphävande av förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme

111105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2008:1247) om
stöd för investeringar i solvärme;

utfärdad den 3 november 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (2008:1247) om stöd för investe-

ringar i solvärme ska upphöra att gälla vid utgången av år 2011.

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om

stöd som har prövats före utgången av år 2011.

2. En begäran om utbetalning enligt 10 § i den upphävda förordningen får

inte prövas om den har kommit in till länsstyrelsen efter den 1 december
2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1105

Utkom från trycket
den 15 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011