SFS 2011:1107 Förordning om ändring i förordningen (2010:1521) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011

111107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1521) om
fastställande av omräknade belopp för energiskatt
på elektrisk kraft för år 2011;

utfärdad den 3 november 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2010:1521) om fastställande

av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2011 ska ha
följande lydelse.

1 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatten för år 2011 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 18,7 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på
energi, och

3. 28,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalendermånaderna november och december år 2011 ska dock energi-

skatten utgöra 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst
400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som
överförs till skeppet är minst 380 volt.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1107

Utkom från trycket
den 15 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011