SFS 2011:1109 Förordning om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

111109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1079) om
Kollegiet för samhällsforskning;

utfärdad den 3 november 2011.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (1995:1079) om

Kollegiet för samhällsforskning

1 ska ha följande lydelse.

4 §

Under kollegiets styrelse finns det en föreståndare. Föreståndaren

anställs tills vidare för en tid av högst sex år genom beslut av styrelsen.

5 §

Den som har varit anställd som föreståndare i sex år och som på grund

av den anställningen frånträtt en anställning som professor ska ha rätt till
anställning som professor vid kollegiet.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:1303.

SFS 2011:1109

Utkom från trycket
den 15 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011