SFS 2011:1111 Lag om ändring i lagen (2007:606) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

111111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:606) om utredningar
avseende barn som har avlidit i anledning av brott
m.m.;

utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2007:606) om utred-

ningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

dels att nuvarande 1 och 2 §§ ska betecknas 2 och 1 §§,
dels att rubriken till lagen ska ha följande lydelse,
dels att 1, 2, 4, 5 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 5 a §§, av föl-

jande lydelse.

Lag om utredningar avseende vissa dödsfall

1 §

Syftet med utredningsverksamheten enligt denna lag är att ge underlag

för förslag till åtgärder som förebygger att

1. barn far illa, eller
2. kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående el-

ler tidigare närstående personer.

2 §

En utredning enligt denna lag ska genomföras när

1. ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit med anledning

av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet, och

2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med nå-

got förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd.

I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när ett

barn har avlidit utomlands, om barnet vid dödsfallet var svensk medborgare
eller hade hemvist i Sverige.

Med barn avses i denna lag personer under 18 år.

2 a §

En utredning enligt denna lag ska genomföras även när

1. ett brott har begåtts mot en kvinna eller en man av en närstående eller

tidigare närstående person och kvinnan eller mannen har avlidit med anled-
ing av brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda dödsfallet, och

1 Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.

SFS 2011:1111

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1111

2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med nå-

got förhållande som har inneburit att kvinnan eller mannen varit i behov av
skydd eller stöd och hjälp för att förändra sin situation.

I fall som avses i första stycket får en utredning genomföras även när en

kvinna eller en man har avlidit utomlands, om hon eller han vid dödsfallet
var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

4 §

Om misstanke har uppkommit om brott som avses i 2 § första stycket 1

eller 2 a § första stycket 1 ska polismyndighet eller åklagare underrätta
utredningsmyndigheten om beslut som innebär att en förundersökning eller
en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om
unga lagöverträdare inte ska inledas eller ska läggas ned eller ska avslutas
utan att åtal eller bevistalan enligt 38 § nämnda lag väcks.

Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i 2 § första

stycket 1 eller 2 a § första stycket 1 ska åklagaren, efter att domstolens dom
eller slutliga beslut i målet har vunnit laga kraft, underrätta utredningsmyn-
digheten om domen eller beslutet.

5 §

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-

ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt 2 §:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2,
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter som berör barn eller annan sådan verksamhet inom häl-
so- och sjukvården eller på socialtjänstens område, och

5. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1�

4, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning

som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

5 a §

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-

ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt 2 a §:

1. myndigheter som i sin verksamhet har kommit i kontakt med den

kvinna eller man, vars dödsfall är aktuellt för utredning,

2. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1,
3. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

och fullgör uppgifter inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens om-
råde, och

4. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1�

3, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning

som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

7 §

En utredning enligt 2 § ska klarlägga samtliga förhållanden som har

inneburit att det avlidna barnet har varit i behov av skydd och vilka åtgärder
som har vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda barnet.

background image

3

SFS 2011:1111

En utredning enligt 2 a § ska klarlägga samtliga förhållanden som har

inneburit att den avlidna kvinnan eller mannen har varit i behov av skydd el-
ler stöd och hjälp för att förändra sin situation och vilka åtgärder som har
vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda eller stödja och hjälpa henne eller
honom.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Vid dödsfall som har inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar

enligt 2 a § inledas utan sådan underrättelse som avses i 4 §. Sådana utred-
ningar får endast avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom har kon-
staterats att ett brott har begåtts mot en kvinna eller en man av en närstående
eller tidigare närstående person och kvinnan eller mannen har avlidit med
anledning av brottet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011