SFS 2011:1112 Lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

111112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med socialtjänst

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda lag-

stiftningen om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare,

2. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd,
3. verksamhet som i övrigt bedrivs av Statens institutionsstyrelse,
4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
5. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade,

6. handläggning av ärenden om bistånd som lämnas av socialnämnd enligt

lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,

8. handläggning av ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,

och

9. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa

dödsfall.

Med socialtjänst avses även tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitets-

säkring och administration av verksamhet som avses i första stycket 1–9.

7 a §

3

I sammanställningar av personuppgifter får det inte tas in känsliga

personuppgifter eller uppgifter i övrigt om ömtåliga personliga förhållanden.

Undantag från första stycket gäller för
1. uppgifter om åtgärder som har beslutats inom socialtjänsten som inne-

bär myndighetsutövning och om den bestämmelse som ett sådant beslut
grundar sig på,

2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring,
3. tillsynsverksamhet som bedrivs av Socialstyrelsen,
4. administration som bedrivs av Statens institutionsstyrelse centralt, och
5. verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa

dödsfall.

Uppgift som avslöjar medlemskap i fackförening får aldrig tas in.

1 Prop. 2011/12;4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.

2 Senaste lydelse 2010:205.

3 Senaste lydelse 2009:601.

SFS 2011:1112

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1112

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)