SFS 2011:1113 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 26 kap. 1 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 kap. 10 a §, samt närmast

före 26 kap. 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 kap.

1 §

2

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att
den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Med socialtjänst förstås i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av

missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av

Statens institutionsstyrelse.

Till socialtjänst räknas också
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av social-

nämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs
1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
3. ärenden om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva pa-

tientnämndsverksamhet, och

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funk-

tionshindrade.

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1 Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.

2 Senaste lydelse 2010:208.

SFS 2011:1113

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1113

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Utredningar avseende vissa dödsfall

10 a §

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om utred-

ningar avseende vissa dödsfall för uppgift om en enskilds personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde el-
ler någon närstående till denne lider men.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

15 §

Den tystnadsplikt som följer av 5 och 13 §§ inskränker rätten enligt

1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att

meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan sam-
tycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)