SFS 2011:1113 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

111113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen <br/>(2009:400);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 november 2011.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekre-</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tesslagen (2009:400)</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels </i>att 26 kap. 1 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 26 kap. 10 a �, samt n�rmast</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 26 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>26 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:443px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Sekretess g�ller inom socialtj�nsten f�r uppgift om en enskilds</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">personliga f�rh�llanden, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att<br/>den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">Med socialtj�nst f�rst�s i denna lag<br/>1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtj�nst, <br/>2. verksamhet enligt den s�rskilda lagstiftningen om v�rd av unga och av</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">missbrukare utan samtycke, och </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialn�mnd eller av</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Statens institutionsstyrelse.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">Till socialtj�nst r�knas ocks�<br/>1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar ompr�vning av social-</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">n�mnds beslut eller s�rskild tillsyn �ver n�mndens verksamhet, och</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">2. verksamhet hos kommunal invandrarbyr�.<br/>Med socialtj�nst j�mst�lls<br/>1. �renden om bist�nd �t asyls�kande och andra utl�nningar, <br/>2. �renden om tillst�nd till parkering f�r r�relsehindrade, <br/>3. �renden om allm�n omv�rdnad hos n�mnd med uppgift att bedriva pa-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tientn�mndsverksamhet, och </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. verksamhet enligt lagstiftningen om st�d och service till vissa funk-</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tionshindrade.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111">Sekretessen g�ller inte om annat f�ljer av 5, 6 eller 7 �.<br/>F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.</p> <p style="position:absolute;top:924px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2010:208.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2011:1113</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 22 november 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:1113</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft22">Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Utredningar avseende vissa d�dsfall</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">Sekretess g�ller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om utred-</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ningar avseende vissa d�dsfall f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�l-<br/>landen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde el-<br/>ler n�gon n�rst�ende till denne lider men.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tystnadsplikt som f�ljer av 5 och 13 �� inskr�nker r�tten enligt</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihets-<br/>grundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den tystnadsplikt som f�ljer av 1, 3, 4, 6 och 10 a �� inskr�nker r�tten att</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">meddela och offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om annat �n<br/>verkst�lligheten av beslut om omh�ndertagande, beslut om v�rd utan sam-<br/>tycke eller beslut om sluten ungdomsv�rd.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:395px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">STEN TOLGFORS</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Eva Lenberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utf�rdad den 10 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 26 kap. 1 och 15 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras en ny paragraf, 26 kap. 10 a �, samt n�rmast

f�re 26 kap. 10 a � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

26 kap.

1 �

2

Sekretess g�ller inom socialtj�nsten f�r uppgift om en enskilds

personliga f�rh�llanden, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att
den enskilde eller n�gon n�rst�ende till denne lider men.

Med socialtj�nst f�rst�s i denna lag
1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtj�nst,
2. verksamhet enligt den s�rskilda lagstiftningen om v�rd av unga och av

missbrukare utan samtycke, och

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialn�mnd eller av

Statens institutionsstyrelse.

Till socialtj�nst r�knas ocks�
1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar ompr�vning av social-

n�mnds beslut eller s�rskild tillsyn �ver n�mndens verksamhet, och

2. verksamhet hos kommunal invandrarbyr�.
Med socialtj�nst j�mst�lls
1. �renden om bist�nd �t asyls�kande och andra utl�nningar,
2. �renden om tillst�nd till parkering f�r r�relsehindrade,
3. �renden om allm�n omv�rdnad hos n�mnd med uppgift att bedriva pa-

tientn�mndsverksamhet, och

4. verksamhet enligt lagstiftningen om st�d och service till vissa funk-

tionshindrade.

Sekretessen g�ller inte om annat f�ljer av 5, 6 eller 7 �.
F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

1 Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.

2 Senaste lydelse 2010:208.

SFS 2011:1113

Utkom fr�n trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1113

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Utredningar avseende vissa d�dsfall

10 a �

Sekretess g�ller i verksamhet enligt lagen (2007:606) om utred-

ningar avseende vissa d�dsfall f�r uppgift om en enskilds personliga f�rh�l-
landen, om det inte st�r klart att uppgiften kan r�jas utan att den enskilde el-
ler n�gon n�rst�ende till denne lider men.

F�r uppgift i en allm�n handling g�ller sekretessen i h�gst sjuttio �r.

15 �

Den tystnadsplikt som f�ljer av 5 och 13 �� inskr�nker r�tten enligt

1 kap. 1 � tryckfrihetsf�rordningen och 1 kap. 1 och 2 �� yttrandefrihets-
grundlagen att meddela och offentligg�ra uppgifter.

Den tystnadsplikt som f�ljer av 1, 3, 4, 6 och 10 a �� inskr�nker r�tten att

meddela och offentligg�ra uppgifter, n�r det �r fr�ga om uppgift om annat �n
verkst�lligheten av beslut om omh�ndertagande, beslut om v�rd utan sam-
tycke eller beslut om sluten ungdomsv�rd.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012.

P� regeringens v�gnar

STEN TOLGFORS

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

;