SFS 2011:1114 Förordning om ändring i förordningen (2007:748) om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

111114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:748) om
utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m.;

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:748) om ut-

redningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. samt 1, 3
och 6 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om utredningar avseende vissa dödsfall

1 §

Utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa

dödsfall bedrivs av Socialstyrelsen (utredningsmyndigheten).

3 §

Utredningsmyndigheten får begära att Regeringskansliet (Utrikesde-

partementet) lämnar hjälp med att skaffa upplysningar som är av betydelse
för en utredning enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa
dödsfall.

Redogörelser för uppgifter som har hämtats in från personer som vistas ut-

omlands och för andra åtgärder som har vidtagits med anledning av utred-
ningsmyndighetens begäran ska snarast sändas till utredningsmyndigheten.

6 §

Rapporten ska innehålla

1. en redogörelse för verksamhetens omfattning,
2. vilka slutsatser som utredningsverksamheten givit upphov till, samt
3. eventuella förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa eller

kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående eller ti-
digare närstående personer.

Rapporten ska utformas på ett sådant sätt att den inte ger upphov till för-

modan om skuld eller ansvar i samband med ett dödsfall och inte heller till
att personer som förekommer i utredningsmaterialet kan identifieras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1114

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011