SFS 2011:1115 Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

111115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:637) om
behandling av personuppgifter inom socialtjänsten;

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:637) om behand-

ling av personuppgifter inom socialtjänsten

1

dels att 22–25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast efter 21 § ska lyda ”Verksamhet enligt lagen

(2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall”.

22 §

2

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten som görs i dess verksamhet enligt lagen
(2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall.

23 §

3

Socialstyrelsen får behandla personuppgifter för sådan verksamhet

som avses i lagen (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall. Såda-
na uppgifter får behandlas endast i syfte att ge underlag till förslag om åtgär-
der som avser att förebygga att

1. barn far illa, eller
2. kvinnor och män utsätts för våld eller andra övergrepp av närstående el-

ler tidigare närstående personer.

24 §

4

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om ut-

redningar avseende vissa dödsfall inte medge andra myndigheter eller en-
skilda direktåtkomst till personuppgifter.

25 §

5

Socialstyrelsen får i verksamhet som avses i lagen (2007:606) om ut-

redningar avseende vissa dödsfall använda de sökbegrepp vid sökning efter
uppgifter eller i samband med sammanställningar som behövs för utred-
ningsverksamheten.

1 Senaste lydelse av rubriken närmast efter 21 § 2007:749.

2 Senaste lydelse 2007:749.

3 Senaste lydelse 2007:749.

4 Senaste lydelse 2007:749.

5 Senaste lydelse 2007:749.

SFS 2011:1115

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1115

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)