SFS 2011:1116 Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention

111116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention;

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver att 15 a § förordningen (1992:986) om statlig bo-

stadsbyggnadssubvention ska ha följande lydelse.

15 a §

1

Bidragstiden delas in i femårsperioder. Den första femårsperioden

räknas från och med den dag då bidragstiden börjar i ärendet enligt 15 § för-
sta stycket. Den kan dock på begäran av bidragstagaren senareläggas enligt
15 b §. Under varje femårsperiod beräknas bidraget efter den subven-
tionsränta som enligt Boverkets föreskrifter gäller vid ingången av femårs-
perioden

För sådana femårsperioder som inleds efter den 30 september 2011 ska bi-

draget dock beräknas efter den subventionsränta som gällde den 30 septem-
ber 2011.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas för tid

från och med den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1586.

SFS 2011:1116

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011