SFS 2011:1117 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

111117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver1 i fråga om järnvägsförordningen (2004:526)2
dels att 4 kap. 3 § samt 6 kap. 1 a och 8 b §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 14 b §, 6 kap. 1 a och 8 b §§ ska ut-

gå,

dels att nuvarande 2 kap. 14 a § ska betecknas 2 kap. 14 c § och nuvarande

2 kap. 16 och 17 §§ ska betecknas 2 kap. 26 och 27 §§,

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 4, 5, 11, 13, 14 b, 14 c och 26 §§, 6 kap. 3�7,

9, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 14 a och 16 §§ ska sättas närmast

före 2 kap. 14 c respektive 2 kap. 26 §,

dels att det i förordningen ska införas fjorton nya paragrafer, 2 kap. 8 a, 14

a, 14 d samt 16�25 §§ och 6 kap. 10 a §, samt närmast före 2 kap. 14 a,
16�23 och 25 §§, nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

De beteckningar som används i denna förordning har samma bety-

delse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver betyder

anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (2011:791) om ackredite-

ring och teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet
hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,

europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant eu-

ropeiskt tekniskt godkännande eller sådan nationell standard som genomför
europeisk standard som anges i artikel 1.8�12 i rådets direktiv 93/38/EEG av

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om

driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.

2008, s. 1, Celex 32008L0057), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/18/

EU av den 1 mars 2011 om ändring av bilagorna II, V och VI till Europaparlamentets

och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom

gemenskapen (EUT L 57, 2.3.2011, s. 21, Celex 32011L0018), kommissionens direk-

tiv 2009/131/EG av den 16 oktober 2009 om ändring av bilaga VII till Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos

järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 273, 17.10. 2009, s. 12, Celex

32009L00131) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/110/EG av den 16

december 2008 om ändring av direktiv 2004/49/EG om säkerhet på gemenskapens

järnvägar (järnvägssäkerhetsdirektivet) (EUT L 345, 23.12.2008, s. 62, Celex

32008L0110).

2 Förordningen omtryckt 2007:453.

Senaste lydelse av 6 kap. 8 b § 2010:149.

3 Senaste lydelse 2011:827.

SFS 2011:1117
Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1117

den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter
som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunika-
tionssektorerna,

transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen

för konventionell trafik och för höghastighetstrafik,

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik: det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järn-
vägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den järn-
vägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets
beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer för
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,

transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik: det järnvägs-

system som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som om-
fattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamen-
tets och rådets beslut nr 1692/96/EG,

väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG

om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen.

2 kap.

1 §

4

Transportstyrelsen ska övervaka järnvägssystemens säkerhet. Trans-

portstyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhet när det gäller

1. materiels beskaffenhet,
2. verksamheters organisation,
3. kunskapskrav för anställda med arbetsuppgifter av betydelse för trafik-

säkerheten,

4. säkerhetsstyrningssystem och verksamhetsutövares övriga säkerhetsbe-

stämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet enligt 2 kap. 5 §
andra stycket järnvägslagen (2004:519),

5. säkerhetsrapporter,
6. trafiksäkerhet,
7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra händelser med bety-

delse för säkerheten utöver vad som anges i 2 kap. 6 § järnvägslagen, samt

8. beredskapsplaner.
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-

serna om säkerhet i 2 kap. 1�5 a §§ järnvägslagen för verksamhet vid sådana
fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket den lagen.
Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om undantag från bestäm-
melserna om säkerhetsrapporter i 2 kap. 5 a § järnvägslagen för verksamhe-
ter vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § andra stycket den lagen.

Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera

olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning
av olyckor.

4 §

5

Bestämmelserna i 5�14 §§ och 15 § första stycket gäller endast

delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller mo-

4 Senaste lydelse 2008:1287.

5 Senaste lydelse 2007:453.

background image

3

SFS 2011:1117

derniserats efter utgången av juni 2004. Bestämmelserna gäller dock i till-
lämpliga delar även delsystem och komponenter som har tagits i bruk dess-
förinnan men efter den 1 januari 2001, om de ingår i det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetstrafik.

Bestämmelserna i 5�14, 14 b och 14 c §§ samt 15 § första stycket gäller

inte för museijärnvägsfordon eller för järnvägsfordon och järnvägsinfra-
struktur vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första
stycket järnvägslagen (2004:519).

5 §

6

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om specifikationer som

svarar mot kraven i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som
offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella
tidning. Sådana föreskrifter får innehålla krav på att en bedömning enligt
2 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) ska utföras av ett organ som anmälts
för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kon-
troll.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska standarder och

specifikationer som ska tillämpas i avvaktan på att tekniska specifikationer
för driftskompatibilitet offentliggjorts enligt första stycket.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om övriga villkor för projekte-

ring, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift, underhåll och bru-
kande av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon.

8 a §

Sådana föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som

avses i 5 § andra stycket och som är avsedda för järnvägsfordon, ska omfatta
de parametrar som anges i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, senast ändrad
genom direktiv 2009/131/EG.

Transportstyrelsen ska dela in de föreskrifter som avses i första stycket i
a) internationella normer och nationella föreskrifter som i fråga om järn-

vägssäkerhet anses likvärdiga med andra medlemsstaters nationella före-
skrifter,

b) föreskrifter som inte omfattas av a eller c, och
c) föreskrifter som gäller de tekniska egenskaperna hos infrastrukturen

och som är nödvändiga för att garantera en säker och driftskompatibel an-
vändning av det berörda järnvägsnätet.

11 §

7

Transportstyrelsen får, när det gäller delsystem som ingår i det trans-

europeiska järnvägssystemet, besluta att inte tillämpa en sådan teknisk speci-
fikation för driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket endast för pro-
jekt som gäller

1. en ny linje, modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om

projektet är långt framskridet eller ett avtal om ett sådant projekt håller på att
genomföras när den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet offent-
liggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

2. modernisering eller ombyggnad av en befintlig linje om lastprofilen,

spårvidden, spåravståndet eller den elektriska spänningen i tillämpliga tek-

6 Senaste lydelse 2008:1287.

7 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

4

SFS 2011:1117

niska specifikationer för driftskompatibilitet är inkompatibla med vad som
gäller för den befintliga linjen,

3. modernisering, utvidgning eller ombyggnad av en befintlig linje om an-

vändningen av tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
hotar projektets lönsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska järn-
vägssystemet, eller

4. att snabbt återupprätta järnvägsförbindelserna efter en olycka eller en

naturkatastrof och tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibili-
tet då inte kan användas av tekniska eller ekonomiska skäl.

13 §

8

Innan Transportstyrelsen beslutar om undantag enligt 11 § ska styrel-

sen anmäla ett utkast till ett sådant beslut till Europeiska kommissionen. An-
mälan ska lämnas in på ett sådant sätt och innehålla ett underlag med sådana
uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG.

Godkännande av delsystem

14 a §

Inför en prövning enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) ska

sökanden ge in handlingar som styrker teknisk kompatibilitet och säker inte-
grering i järnvägssystemet.

14 b §

9

Ett delsystem som inte alls eller endast till viss del omfattas av

krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och som har god-
känts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska godkän-
nas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar upp do-
kumentation som styrker att delsystemet

1. uppfyller de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/

EG,

2. är tekniskt kompatibelt med det järnvägssystem det ska integreras i,

och

3. kan användas på ett för järnvägssäkerheten betryggande sätt i järnvägs-

systemet.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt om det krävs tester för att styrelsen ska kunna
pröva ansökan.

14 c §

10

Om det enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) krävs ett

nytt godkännande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, ska
Transportstyrelsen besluta i vilken utsträckning sådana specifikationer för
driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket ska tillämpas.

Om Transportstyrelsen beslutar att sådana specifikationer som avses i 5 §

första stycket inte ska tillämpas, ska styrelsen anmäla detta till Europeiska
kommissionen. Anmälan ska innehålla ett underlag med uppgifter om

1. skälet för att specifikationerna inte tillämpas fullt ut,
2. vilka tekniska krav styrelsen i stället ställer på delsystemet, och
3. det organ som ansvarar för EG-kontrollen av delsystemet.

8 Senaste lydelse 2008:1287.

9 Senaste lydelse 2008:1287.

10 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

5

SFS 2011:1117

14 d §

Transportstyrelsen ska meddela beslut om nytt godkännande att ta

ett delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) så snart
som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en fullständig ansökan
getts in till styrelsen.

Kompletterande godkännande av järnvägsfordon

När det krävs ett kompletterande godkännande

16 §

För järnvägsfordon som har godkänts för att tas i bruk av behörig

instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz krävs ett kompletterande
godkännande enligt 17 eller 19 § innan fordonet får tas i bruk på svenska
järnvägsnät.

Ett kompletterande godkännande behövs dock inte för järnvägsfordon

som godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz och
som

1. helt överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för drifts-

kompatibilitet enligt 2 kap. 8 § andra stycket järnvägslagen (2004:519), och

2. ska användas enbart på järnvägsinfrastruktur som helt överensstämmer

med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt
samma paragraf.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från

kravet på kompletterande godkännande enligt första stycket.

Kompletterande godkännande av fordon som överensstämmer med tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet

17 §

Ett järnvägsfordon som överensstämmer med tillämpliga tekniska

specifikationer för driftskompatibilitet, dock utan att uppfylla förutsättning-
arna för undantag från kravet på kompletterande godkännande enligt 16 §
andra stycket eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 §
tredje stycket, ska godkännas för att tas i bruk på svenska järnvägsnät enligt
2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar att fordonet

1. har godkänts för att tas i bruk av behörig instans i en annan stat inom

EES eller i Schweiz, och

2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordo-

net ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, sig-
nalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast
och andra begränsningar i infrastrukturen.

För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökan-

den visar upp det tekniska underlaget för EG-kontrollförklaringen och, för
fordon som är utrustade med dataregistreringsutrustning, det tekniska under-
laget för förfarandet för insamling av uppgifter, samt registerutdrag om un-
derhållshistorik och om eventuella tekniska ändringar som gjorts efter god-
kännandet enligt första stycket 1.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för
att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket.

background image

6

SFS 2011:1117

Tidsfrister för Transportstyrelsens prövning av ett kompletterande
godkännande enligt 17 §

18 §

Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk

enligt 17 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast

1. två månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 17 § har

lämnats in, eller

2. en månad efter det att kompletterande upplysningar eller resultat av

prover som styrelsen har begärt har lämnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som

anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järn-
vägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk.

Kompletterande godkännande av fordon som inte överensstämmer med
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

19 §

Ett järnvägsfordon som inte, eller endast till viss del, överensstämmer

med krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska godkännas
enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) om sökanden visar att fordonet

1. har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz

och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, och

2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordo-

net ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, sig-
nalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast
och andra begränsningar i infrastrukturen.

För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökan-

den visar upp

1. tekniska data, underhållsprogram och särskilda driftsegenskaper, och
2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underhållshistorik

och tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.

Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i första stycket 1

och andra stycket 1, om det inte finns en betydande säkerhetsrisk.

När det gäller första stycket 2 och andra stycket 2 får Transportstyrelsen

begära

1. ytterligare information,
2. tester som visar att fordonet är kompatibelt med järnvägsinfrastruktu-

ren, och

3. att riskhantering genomförs enligt kommissionens förordning (EG) nr

352/2009 för att säkerställa att krav i nationella tekniska specifikationer är
uppfyllda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och hand-

lingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för
att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket.

Tidsfrister för Transportstyrelsens prövning av ett kompletterande
godkännande enligt 19 §

20 §

Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk

enligt 19 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast

background image

7

SFS 2011:1117

1. fyra månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 19 § har

lämnats in, eller

2. två månader efter det att upplysningar eller resultat av prover som sty-

relsen har begärt har lämnats in.

Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som

anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järn-
vägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk.

Klassificering av nationella bestämmelser

21 §

I syfte att underlätta prövningsförfarandet vid kompletterande god-

kännanden av järnvägsfordon som inte överensstämmer med tekniska speci-
fikationer för driftskompatibilitet ska Transportstyrelsen klassificera de na-
tionella bestämmelserna i enlighet med bilaga VII till direktiv 2008/57/EG.

Provkörning av fordon

22 §

Om provkörning krävs för att ett fordon ska kunna godkännas för att

tas i bruk, ska Trafikverket se till att sådan provkörning kan utföras inom tre
månader efter det att förfrågan kom in till Trafikverket.

Godkännande av fordonstyper

23 §

Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska järnvägsbyrån när ett

godkännande av en fordonstyp enligt 2 kap. 20 § första stycket järnvägsla-
gen (2004:519) beviljas, ändras, tillfälligt dras tillbaka eller återkallas.

24 §

Om en ansökan om typgodkännande görs i flera länder samtidigt, ska

Transportstyrelsen samarbeta med motsvarande myndigheter i övriga berör-
da länder i syfte att underlätta förfarandet.

Märkning av järnvägsfordon

25 §

För fordon som är godkända för att tas i bruk utan att ha tilldelats ett

europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och en beteckning om
driftskompatibilitet i enlighet med 2 kap. 22 § järnvägslagen (2004:519), ska
fordonsinnehavaren ansöka om att fordonet ska tilldelas sådana nummer och
beteckningar hos Transportstyrelsen.

26 §

11

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. godkännande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen

(2004:519),

2. krav på nytt godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 a § järnvägsla-

gen,

3. godkännande av järnvägsfordon och fordonstyper enligt 15�17, 20 och

21 §§ järnvägslagen och om undantag från krav på godkännande samt om
godkännande av en serie identiskt lika fordon,

11 Senaste lydelse 2008:1287.

background image

8

SFS 2011:1117

4. europeiska fordonsnummer, innehavarbeteckningar och beteckningar

om driftskompatibilitet enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen och om undantag
från kravet på märkning enligt 2 kap. 22 § den lagen,

5. när fordon som vid denna förordnings ikraftträdande redan är godkända

att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen senast ska vara märkta med så-
dana nummer och beteckningar som avses i 4, och

6. underhållsansvariga enheter enligt 2 kap. 23 och 24 §§ järnvägslagen

och om undantag från krav på sådan enhet.

6 kap.

3 §

12

Om ägaren till en järnvägsspåranläggning begär det, får Trafikverket

besluta att anläggningen eller del av den ska förvaltas av staten genom Tra-
fikverket.

Innan Trafikverket beslutar om sådan förvaltning, ska verket höra berörda

länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra spårinnehavare
som berörs av beslutet.

4 §

13

Trafikverkets underhåll av del av järnvägsnät som förvaltas av staten

får upphöra när trafiken är av endast obetydlig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska upphöra, ska verket hö-

ra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter
och järnvägsföretag.

5 §

14

Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av del av järnvägs-

nät som förvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas på
järnvägarna i tillräcklig omfattning.

Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska återupptas, ska verket

höra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter
och järnvägsföretag.

6 §

15

Trafikverket får besluta att del av järnvägsnät som förvaltas av staten

och som inte underhålls ska läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas
först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.

Innan Trafikverket beslutar om nedläggning, ska verket höra Försvars-

makten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda regionala kol-
lektivtrafikmyndigheter samt de järnvägsföretag som bedriver eller har be-
drivit trafik på den aktuella delen av järnvägsnätet under det senaste året.

7 §

16

Om Trafikverket inte avser att underhålla en del av järnvägsnät som

förvaltas av staten, får verket upplåta den delen med nyttjanderätt. Innan
upplåtelse sker, ska Trafikverket höra berörda länsstyrelser, kommuner, re-
gionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag.

Som villkor för upplåtelsen ska gälla att nyttjanderättshavaren ska överta

ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investeringar som

12 Senaste lydelse 2010:149.

13 Senaste lydelse 2010:149.

14 Senaste lydelse 2010:149.

15 Senaste lydelse 2010:149.

16 Senaste lydelse 2010:149.

background image

9

SFS 2011:1117

behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som järnvägens innehavare enligt
järnvägstrafiklagen (1985:192).

För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstill-

stånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519).

10 §

17

Det register över järnvägsinfrastruktur som avses i 8 kap. 8 § järn-

vägslagen (2004:519) ska för varje delsystem, eller del av delsystem, inne-
hålla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras överensstämmelse
med de egenskaper som föreskrivs i de tekniska specifikationer för drifts-
kompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § första stycket.

En kopia av registret ska överlämnas till berörda stater och till europeiska

organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer för driftskom-
patibilitet.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och

om undantag från krav på registrering.

10 a §

Det register över järnvägsfordon som avses i 8 kap. 8 a § järn-

vägslagen (2004:519) ska innehålla uppgifter om

1. det europeiska fordonsnumret,
2. EG-kontrollförklaringen och utfärdande myndighet,
3. hänvisningar till det europeiska registret över godkända fordonstyper,
4. uppgifter om fordonets ägare och fordonsinnehavare,
5. begränsningar i beslutet om godkännande, och
6. uppgift om vilken enhet som ansvarar för fordonets underhåll.
Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och

om undantag från krav på registrering.

13 §

18

Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6 § får överklagas hos re-

geringen. Andra beslut av Trafikverket i frågor enligt järnvägslagen
(2004:519) eller denna förordning får inte överklagas.

I 11 kap. 2 § järnvägslagen finns bestämmelser om överklagande av till-

synsmyndighetens beslut hos allmän förvaltningsdomstol.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 4 kap. 3 §,

6 kap. 1 a, 3�7, 8 b §§ och i övrigt den 1 december 2011.

2. �ldre föreskrifter gäller för prövning av mål eller ärenden som har in-

letts före ikraftträdandet.

3. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om när järnvägsfordon som

den 1 december 2011 redan är tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en under-
hållsansvarig enhet enligt 2 kap. 23 § järnvägslagen (2004:519).

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

17 Senaste lydelse 2008:1287.

18 Senaste lydelse 2010:149.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011