SFS 2011:1119 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt

111119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den
12 februari 1960 angående utgallring av vissa
handlingar hos Försvarets radioanstalt;

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver att Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 an-

gående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt ska upphö-
ra att gälla vid utgången av 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2011:1119

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011