SFS 2011:1119 Förordning om upphävande av Kungl. Maj:ts beslut den 12 februari 1960 angående utgallring av vissa handlingar hos Försvarets radioanstalt

111119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.