SFS 2011:1120 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

111120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 10 november 2011.

Regeringen föreskriver att 31 och 32 §§ förordningen (2008:715) om

finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verk-
samhet ska ha följande lydelse.

31 §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för att ersätta kommuner för sådana in-
formationskostnader som avses i 4 § 8 finansieringslagen. Ersättningen får
bestämmas till högst 10 miljoner kronor per kommun och kalenderår för
kommuner där en anläggning för slutförvar för använt kärnbränsle planeras
eller byggs.

Ersättningen betalas ut i förskott efter ansökan. Ansökan ska ha inkommit

till Strålsäkerhetsmyndigheten senast tre månader före den period som ansö-
kan avser. I ansökan ska det anges vilka informationskostnader som ersätt-
ningen ska täcka.

32 §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om i vilken utsträckning

fonderade avgiftsmedel får användas för sådant stöd till ideella föreningar
som avses i 4 § 9 finansieringslagen.

Stöd får endast lämnas till ideella föreningar som
1. utnyttjar rätten att delta i sådant samråd som föreskrivs i 6 kap. 4 § för-

sta stycket andra meningen miljöbalken avseende anläggning för hantering
och slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. har en styrelse som utses av medlemmarna under demokratiska former

och årligen håller stämma som medlemmarna får delta i,

3. har stadgar som beslutas av stämman och anger föreningens namn och

ändamål, hur beslut fattas, hur styrelsen utses samt hur revisorer som kon-
trollerar styrelsens verksamhet utses,

4. inte har näringsverksamhet som sin huvudsakliga inkomstkälla, och
5. har minst 1 000 medlemmar, eller är en sammanslutning av ideella fö-

reningar som tillsammans har minst 1 000 olika personer som medlemmar
och där varje förening som ingår uppfyller kraven i 2 och 4.

Stöd får lämnas med högst 2,5 miljoner kronor per förening och kalender-

år och med totalt högst 3,5 miljoner kronor per kalenderår.

1 Senaste lydelse 2008:794.

SFS 2011:1120

Utkom från trycket
den 22 november 2011

background image

2

SFS 2011:1120

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)