SFS 2011:1121 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

111121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i passförordningen (1979:664);

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 30 § passförordningen (1979:664) ska ha

följande lydelse.

30 §

1

För prövning av ansökan enligt denna förordning ska den sökande

betala en ansökningsavgift enligt följande:

Ärendeslag

Ansökningsavgift

Vanligt pass

350 kronor

Provisoriskt pass

980 kronor

Extra pass

350 kronor

Tjänstepass eller diplomatpass för andra än anställda i
Regeringskansliet och vid Styrelsen för internationellt
utvecklingsarbete (Sida) samt deras familjemedlemmar

2 300 kronor

För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 11–14 §§ av-

giftsförordningen (1992:191).

För pass som utfärdas vid passmyndighet utom riket tas avgift ut enligt

förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:386.

SFS 2011:1121

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011