SFS 2011:1122 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

111122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 6 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

6 §

För utfärdande av ett sådant resedokument som avses i 2 kap. 7 § och

för förlängning av giltighetstiden för dokumentet tas en expeditionsavgift ut
med 350 respektive 150 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1122

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011