SFS 2011:1124 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

111124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att det i naturgasförordningen (2006:1043) ska in-

föras en ny paragraf, 33 b §, av följande lydelse.

33 b §

Ärenden om kapacitet för omvända flöden eller undantag enligt ar-

tikel 7 i förordning (EU) nr 994/2010 prövas av Statens energimyndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1124

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011