SFS 2011:1126 Förordning om kollektivtrafik

111126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om kollektivtrafik;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen

(2010:1065) om kollektivtrafik.

Tillsynsmyndighet

2 §

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2010:1065) om

kollektivtrafik.

Bemyndiganden m.m.

Anmälningsskyldighet

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den anmälningsskyl-

dighet för kollektivtrafikföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik.

Trafikantinformation

4 §

Ett kollektivtrafikföretag ska lämna den information om sitt trafikut-

bud som avses i 4 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik till

1. Transportstyrelsen, eller
2. det organ till vilket Transportstyrelsen med stöd av 5 § har överlämnat

uppgiften att ta emot informationen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna

information enligt första stycket. Innan Transportstyrelsen meddelar sådana
föreskrifter ska myndigheten höra Konkurrensverket.

5 §

Transportstyrelsen får överlämna uppgiften att ta emot den information

som avses i 4 § första stycket till en statlig förvaltningsmyndighet eller en
enskild juridisk person.

SFS 2011:1126

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

2

SFS 2011:1126

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Uppföljning och utvärdering

6 §

Ett kollektivtrafikföretag ska till Transportstyrelsen lämna de uppgifter

som behövs för uppföljning och utvärdering av utvecklingen av marknaden
för kollektivtrafik.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten

enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)