SFS 2011:1127 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

111127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 17 november 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1997:236) om länsplaner för

regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

7 §

1

Trafikverket ska lämna underlag till länsplanen. Underlaget ska avse

gällande nationella planeringsförutsättningar och ange inriktningsmål inom
respektive trafikslag samt vilka särskilda regionala aspekter som bör beak-
tas. Trafikverket ska därutöver lämna förslag till vilka regionala infrastruk-
turobjekt som bör genomföras och lämna en redovisning av objektens
beräknade kostnader.

Länsstyrelsen ska också begära in förslag om vilka objekt som bör utföras

i länet från regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner, landstinget och
andra berörda myndigheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:137.

SFS 2011:1127

Utkom från trycket
den 29 november 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011